+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв’зку
України
28.09.2004 № 856

Зареєстровано в Міністерстві
юстиціїУкраїни
15 жовтня 2004 р.
за  № 1316/9915

 

ПРАВИЛА
РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЛАСНИХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

 

1. Загальні положення

1.1 Ці правила регламентують порядок реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів на залізничному транспорті загального користування.

Правила є обов’язковими при перевезеннях вантажів вагонами, що перебувають у власності операторів, підприємств, організацій, установ, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які орендують їх в інших власників або якими вони володіють на підставі договору управління майна, договору про спільну діяльність тощо.

1.2 У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

АБД ПВ – автоматизований банк даних інвентарного парку вантажних вагонів залізниць та вагонів, які належать підприємствам і організаціям.

Власні вантажні вагони – вантажні вагони всіх типів будь-яких форм власності (крім вагонів інвентарного парку залізничних адміністрацій), які мають восьмизначну нумерацію, що починається з цифри “5”.

Вагони-двійники – наявність на мережі залізниць декількох власних вантажних вагонів, які мають однакові восьмизначні номери з правильним контрольним знаком.

ГІОЦ Укрзалізниці – Державне підприємство “ Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці”, однією  з функцій якого є ведення інформаційних баз та системи нормативно-довідкової інформації на рівні Укрзалізниці

Заборона курсування – неможливість вагона рухатися коліями загального користування у порожньому і навантаженому стані за наявності перешкод, які зазначені  в АБД ПВ.

Загальномережевий перепис вантажних вагонів – натурний номерний перепис вантажних вагонів. За результатами перепису можуть уноситися зміни до АБД ПВ.

Заводський номер – номер вагона зазначеної моделі, який присвоюється вагонобудівним заводом.

Залізничні колії загального користування – колії, що належать залізницям.

Залізничні колії незагального користування - залізничні під'їзні колії, що примикають безпосередньо чи через інші залізничні під'їзні колії до залізничних колій загального користування і призначені для обслуговування користувачів послугами  залізничного транспорту на умовах договорів або для виконання робіт на власні потреби.

Вагони інвентарного парку – вантажні вагони залізничних адміністрацій, які мають нумерацію відповідно до Системи нумерації вагонів вантажного парку залізниць колії 1520мм, уведеної наказом МШС СРСР № 22-Ц від 15.05.84, зі змінами та доповненнями.

Інформаційно-статистичний центр залізниці (ІСЦ) – структурний підрозділ залізниці, однією з функцій якого є ведення інформаційних баз та системи нормативно-довідкової інформації на рівні залізниці.

Інфраструктура залізничного транспорту загального користування  - технологічний комплекс, що включає в себе залізничні колії загального користування, залізничні станції, пристрої електропостачання, мережі зв'язку, системи сигналізації, централізації і блокування, інформаційні комплекси і систему керування рухом та будівлі, споруди, пристрої й устаткування, що забезпечують функціонування цього комплексу.

Курсування – рух вагонів залізничними коліями.

Орендовані власні вагони - власні вантажні вагони, які передані власником в користування на визначений термін іншій юридичній або фізичній особі на підставі договору.

Оператор - самостійний суб'єкт господарювання, який на підставі договорів із залізницею і вантажовідправниками бере участь у процесі перевезення вантажів з використанням власного рухомого складу або орендованого в іншого власника  або яким він володіє на підставі сумісної діяльності, договору   управління майном тощо.

Перевізник - суб’єкт підприємницької діяльності, який за договором виконує роботи та надає послуги з перевезення вантажів від відправника до одержувача з використанням колій загального користування чи під’їзних.

Перереєстрація власних  вагонів – процедура  підтвердження зафіксованих в АБД ПВ відомостей про власні вагони.

Полігон обертання – район курсування вагонів у межах залізниці приписки,  залізницями України  та за її межами.

Пробіг вагонів – фактично виконаний обсяг робіт.

ПТО – пункт технічного обслуговування вагонів, призначений для забезпечення,  виявлення й усунення несправностей вагонів у поїздах, а також профілактичного і поточного безвідчіпного обслуговування вагонів у поїздах при підготовці їх у рейс.

Реєстрація власних вагонів - процедура внесення до АБД ПВ відомостей про власні вантажні вагони та їх власника.

Реєструвальний підрозділ – підрозділ залізниці приписки власних вагонів, що здійснює приймання та перевірку документів власника вагонів для реєстрації.

Система нумерації власних вагонів –  таблиця  відповідності номерів власних вантажних вагонів їх характеристикам і технічним параметрам.

СМГС – Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення, до якої Україна приєдналася згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 246 „Про угоди щодо міжнародного залізничного вантажного та пасажирського сполучення”.

Станція приписки – станція, на якій приписується власний рухомий склад для  відстою на коліях.

Укрзалізниця - Державна адміністрація залізничного транспорту України.

1.3 Власні вантажні вагони, які мають право виходу на колії загального користування, підлягають реєстрації в картотеці власних вантажних вагонів ГІОЦ Укрзалізниці і АБД ПВ з виділенням восьмизначного номера на цифру „5” відповідно до діючої нумерації та нанесенням його на вагон згідно із „Знаками и надписями на вагонах грузового парка колеи 1520мм”, затвердженими Радою залізничного транспорту країн-учасниць СНД 25.04.2001 (далі – Знаки і написи). При цьому номер власного вагона залишається власністю залізничної адміністрації без права власника  вагона  розпоряджатися цим номером.

Не допускається випуск на колії загального користування власних вагонів, не зареєстрованих  в АБД ПВ, крім випадків, передбачених    пунктом 5.14.

1.4   Власні вантажні вагони, що виходять на колії загального користування, за конструкцією, терміном служби, періодом проведення планових видів ремонту і технічним станом повинні задовольняти всі вимоги, які пред’являються до вагонів інвентарного парку залізниць, включаючи і спеціалізований рухомий склад.

Не дозволяється випускати на колії загального користування власні вантажні вагони, побудовані, переобладнані або модернізовані на замовлення власника без узгодження з Укрзалізницею конструкторської і технологічної документації і не прийняті в експлуатацію відповідно до вимог, що висуваються до вагонів інвентарного парку залізниць.

1.5 Власні вантажні вагони повинні бути приписані до залізничної станції. Залізничні станції приписки встановлюються за заявкою власника вантажних вагонів з дозволу залізниці (додаток 1).

1.6Укрзалізниця має право для власних вантажних вагонів установлювати додаткові вимоги до технічного стану, що не суперечать цим Правилам, іншим нормативним документам і не порушують законні інтереси власника.

1.7 Залізницями та підприємствами залізничного транспорту України забезпечується рівні умови для доступу всіх власників вагонів, операторів та перевізників до користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування.

1.8 З питань експлуатації власних вагонів, що не регулюються цими Правилами, застосовуються міжнародні угоди, положення Статуту залізниць України, Правил перевезень вантажів та інших нормативно-правових актів.

 

2.  Порядок реєстрації власних вантажних вагонів

2.1  Реєстрація власних вантажних вагонів здійснюється у таких випадках:

якщо раніше відомості про них були відсутні в АБД ПВ;

зміни власника вагона;

зміни станції приписки вагона;

зміни залізниці приписки вагона;

переобладнання (модернізації) вагона;

перенумерації;

передання (прийняття)  вагона в оренду та повернення з оренди;

продовження терміну служби вагона;

2.2 Для реєстрації власних вантажних вагонів власник подає до реєструвального підрозділу  заявку згідно з додатком 2 до цих Правил та пакет документів. Надані документи мають бути без виправлень, містити інформацію про рід, номери вагонів (заводські та надані Укрзалізницею), моделі та роки їх побудови. Документи повинні бути пред’явлені в оригіналах або в копіях, завірених підписом і печаткою власника вагонів. Працівниками реєструвального підрозділу  надані копії звіряються з оригіналами документів, завіряються підписом особи, що здійснила перевірку, та печаткою реєструвального підрозділу.  Оригінали документів повертаються власнику. Акт огляду технічного стану власних вагонів подається тільки в оригіналі. Пакет документів з заявкою реєструвального підрозділу  надається до ГІОЦ Укрзалізниці згідно з додатком 3.

До пакета документів входять:

1). Технічний паспорт вагона, форма якого затверджена наказом Укрзалізниці від 30.09.98 № 240-Ц.

2). Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних засобів.

3). Статутні документи підприємства (завірені підписом та печаткою власника).

4). Довідка про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5). Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість.

6). Лист власника вагонів, погоджений залізницею, на приписку вагонів до станції.

7).  Акт огляду технічного стану власних вантажних вагонів, який складається працівником вагонного господарства на станції приписки вагонів або на іншій станції України, де  дислоковані вагони. Акт підписується начальником вагонного депо або ПТО, начальником станції, представником власника за місцем проведення огляду технічного стану власного вантажного вагона (додаток 4). Огляд технічного стану власного вагона зі складанням акта проводиться при реєстрації у всіх випадках, зазначених у пункті 2.1 цих Правил. Акт не повинен мати будь-яких виправлень і є дійсним протягом двох місяців з дня його складання.

8). У разі необхідності документи про продовження терміну служби вагонів  (Технічне рішення про продовження терміну служби власних вантажних вагонів, затверджене організацією, що провела технічне обстеження вагонів, та узгоджене з Головним управлінням вагонного господарства Укрзалізниці). Продовження терміну служби вагонів може здійснюватися лише за заявкою власника вагонів.

9). Документи про набуття права власності на вагони відповідно до чинного законодавства.

2.3 При наданні власником зареєстрованих власних вантажних вагонів у тимчасове користування (оренду) орендар подає до ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ:

заявку на реєстрацію оренди вагонів з доданням:

відповідного договору з власником про передання вагонів в оренду із зазначенням терміну оренди;

акта приймання-передавання вагонів до договору оренди із зазначенням восьмизначних номерів, років побудови і моделі вагонів;

акта огляду технічного стану вантажних вагонів;

письмової згоди власника про тимчасову зміну станції приписки;

листа орендаря  вагонів, погоджений залізницею, про приписку вагонів до станції.

Якщо термін оренди з попереднім орендарем не закінчився, то власник вагона повинен до звернення орендаря або під час звернення подати до ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ  документ про розірвання договору оренди з попереднім орендарем.

Власник зареєстрованих вантажних вагонів при переданні їх у тимчасове користування (оренду) за межами України зобов’язаний подати до ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ копію договору з орендарем про передання вагонів в оренду із зазначенням терміну оренди і згоди про  зміну станції приписки та копію акта передання (прийняття ) вагонів в оренду.

Після закінчення терміну оренди або дострокового розірвання договору оренди власник вантажних вагонів зобов’язаний подати до ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ  заявку  на повернення орендованого вагона власнику.

При наданні власником вагонів  оператору у володіння на підставі договору управління майном або договору про спільну діяльність оператор зобов’язаний надати в ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ  документи, що підтверджують право володіння та згоду власника на цю діяльність.

При переданні власних вантажних вагонів у тимчасове користування (оренду) в АБД ПВ на підставі заявки від реєструвального  підрозділу робиться відмітка про орендаря вагонів із збереженням даних про власника.

2.4 При купівлі вагонів безпосередньо на вагонобудівному заводі власник вагонів може звернутися до ГІОЦ Укрзалізниці із заявою про виділення восьмизначних номерів, які починаються з цифри “5”, для нанесення їх на вагони заводом. Акт огляду технічного стану вантажних вагонів у такому разі може бути складений на станції примикання вагонобудівного заводу за договором між власником і станцією примикання з дозволу Укрзалізниці.

2.5 Заявки на реєстрацію власних рефрижераторних вагонів (рефрижераторних секцій і автономних рефрижераторних вагонів) оформляються в порядку, установленому пунктом 2.4. До заявки на реєстрацію власник  рефрижераторних вагонів додатково додає договір із залізничною адміністрацією іншої країни про обслуговування власних рефрижераторних вагонів під час перевезення вантажів коліями загального користування.

2.6 Реєстрація власних вантажних вагонів в АБД ПВ здійснюється ГІОЦ Укрзалізниці безкоштовно за заявкою реєструвального підрозділу в тижневий термін з моменту одержання заявки.

ГІОЦ Укрзалізниці перевіряє в інформаційних базах відповідність моделі вагона роду вантажу, що перевозиться в ньому, і передбачуваному полігону обертання, достовірність заводського або інвентарного номера вагона.

ГІОЦ Укрзалізниці в тижневий термін після одержання заявки від реєструвального підрозділу доводить до нього рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації із зазначенням причин. Реєструвальний підрозділ  у триденний термін після отримання рішення від ГІОЦ Укрзалізниці доводить до власника вагонів рішення про реєстрацію його вагонів. У  разі розбіжностей технічних характеристик вагонів, зазначених у документах власника, з даними інформаційних баз документи повертаються власнику вагонів для усунення недоліків.

2.7 Для підтвердження факту продажу вагонів власникам інших залізничних адміністрацій власники вагонів України надають ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний підрозділ повний пакет документів згідно з пунктами 2.2, 2.3 цих Правил, які підтверджують право власності та факт продажу, а також документ про розірвання договору оренди для вагонів з незакінченим терміном оренди.

2.8 ГІОЦ Укрзалізниці провадить перереєстрацію власних вантажних вагонів кожні три роки.

У разі, якщо при перереєстрації вагона виявлена необхідність його перенумерації,  реєструвальний  підрозділ   повідомляє власника про необхідність та причину перенумерації. Власник у місячний термін повинен дати письмову згоду на одержання нової нумерації та здійснення перенумерації протягом наступного місяця. У разі відсутності письмової згоди власника на здійснення перенумерації в зазначений термін вагонам забороняється курсування. Здійснення перенумерації підтверджується наданням власником вагонів до ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ акта довільної форми про нанесення нових номерів на вагони та технічного паспорта форми ВУ-4М із зазначенням нового і старого номерів.

Якщо характеристика вагонів, що пред’явлені на перереєстрацію, не змінювалась і документи про набуття права власності на вагони подавались до реєструвального  підрозділу раніше, то подається лише заявка та акт огляду технічного стану вагонів.

2.9  Вагонам з однаковими номерами, які виявлені при загальномережевому перепису,  в АБД ПВ проставляється позначка „вагон-двійник” і курсування їм забороняється. Після  підтвердження права власності такі вагони перенумеровуються.

 

3. Нумерація власних вантажних вагонів

 

3.1 ГІОЦ Укрзалізниці веде систему  нумерації власних вантажних вагонів, уносить зміни і доповнення до системи нумерації, в електронні довідники моделей вагонів, вантажів, станцій.

3.2 ГІОЦ Укрзалізниці на підставі заявки власника присвоює власним вантажним вагонам восьмизначні номери, що починаються з цифри “5,” відповідно до системи нумерації і реєструє вагони в АБД ПВ.

3.3  Після одержання інформації про виділений номер власник вагона повинен забезпечити нанесення його на вагон у відповідності до Знаків і написів і надання в ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ  технічного паспорта форми ВУ-4М. Нанесення номера на вагон оформляється актом довільної форми із зазначенням старого і нового номерів, року побудови та моделі. Акт складається у двох примірниках, які завіряються підписом керівника вагонобудівного (вагоноремонтного) підприємства, печаткою вагонобудівного (вагоноремонтного) підприємства, підписом начальника станції, підписом представника власника вагонів. Через реєструвальний  підрозділ акти подаються власником до ГІОЦ Укрзалізниці та інформаційно-обчислювального центру залізниці дислокації вагонів для введення нових номерів в інформаційні бази.

3.4  При продажу або переданні в оренду власних вантажних вагонів присвоєні їм восьмизначні номери не змінюються.

 

4. Порядок виключення власних вантажних вагонів з числа зареєстрованих

4.1 Виключення власних вантажних вагонів з числа зареєстрованих може здійснюватися з причин:

незадовільного  технічного стану або закінчення терміну служби;

використання для технологічних потреб (без виходу на колії загального користування);

безоплатного передання власних вантажних вагонів до інвентарного парку залізниці;

продажу власних вантажних вагонів до інвентарного парку;

непред’явлення на перереєстрацію.

4.2 Для виключення з числа зареєстрованих власних вантажних вагонів через технічний стан, термін служби або через використання для технологічних потреб власник вагонів надає до ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ:

заявку за формою додатка 2;

акт огляду технічного стану вантажних вагонів;

акт довільної форми про знищення номера або перших трьох цифр номера на вагоні із зазначенням номерів вагонів, років побудови, моделей та причини виключення, підписаний начальником вагонного депо, начальником станції, представником власника, завірений відповідними печатками;

для вагонів, виключених через технічний стан або за терміном служби до заявки додаються акти довільної форми, підписані власником вагонів, при виключенні пошкодженого вагона з вини залізниці – додається акт форми ВУ-25 або копії актів про списання основних засобів.

Випуск таких вагонів на колії загального користування категорично забороняється.

4.3 При безоплатному переданні в інвентарний парк власних вантажних вагонів підприємств, що входять до структури Укрзалізниці, власник повинен надати ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ:

заявку за формою додатка 2;

наказ Укрзалізниці про передання до інвентарного парку вагонів власника;

акти форми ВУ-70 М про передання вагонів;

пакет документів, який надається при реєстрації вагонів (згідно з пунктами 2.2, 2.3).

4.4  При продажу власних вантажних вагонів в інвентарний парк власник повинен надати до ГІОЦ Укрзалізниці через реєструвальний  підрозділ:

заявку за формою додатка 2;

договір між залізничною адміністрацією та власником про продаж (купівлю) вагонів;

акти форми ВУ-70 М про передання вагонів;

пакет документів, який надається при реєстрації вагонів ( згідно  з    пунктами 2.2, 2.3).

Документи, зазначені в пунктах 4.2, 4.3, 4.4,  оформляються  відповідно до вимог пункту 2 цих Правил.

4.5 Власним вантажним вагонам, які не пред'явлені власником на перереєстрацію через три роки після останньої перереєстрації, в АБД ПВ проставляється позначка заборони курсування з причини неперереєстрації. Після з’ясування з власником вагонів причин неперереєстрації  ГІОЦ Укрзалізниці виключає вагони з АБД ПВ. При пред'явленні власником  вагонів до виходу на колії загального користування вони підлягають реєстрації встановленим порядком з присвоєнням нових номерів або з відновленням старих номерів, якщо номери не видалено з АБД ПВ.

 

5. Умови експлуатації власних вантажних вагонів

5.1 Випуск власних вантажних вагонів на колії загального користування допускається тільки після відповідного огляду їх технічного стану працівниками вагонного господарства, а для  перевезення небезпечного вантажу в спеціалізованих вагонах - при пред'явленні відправником вантажу працівникам станцій і вагонного господарства свідоцтва про технічний стан вагона, що гарантує безпеку перевезення цього вантажу. Номер свідоцтва і результати огляду технічного стану вагонів працівник вагонного господарства записує в Книзі пред'явлення вагонів вантажного парку до технічного обслуговування ( форма  ВУ-14).

5.2 При перебуванні власних вантажних вагонів на коліях загального користування технічне обслуговування їх провадиться, як і для вагонів інвентарного парку залізниць.

Для організації безперебійної експлуатації власних вагонів на коліях загального користування власник вагонів може укласти договір із залізницею (вагоноремонтним підприємством) про гарантоване усунення несправностей, що виникають під час руху, з відчепленням від поїзда.

При гарантованому обслуговуванні власних вагонів з відчепленням згідно з укладеним договором відшкодовується вартість робіт, зазначених у Переліку ремонтних робіт (несправностей), при наявності яких власні вагони необхідно подавати для технічного обслуговування з відчепленням (додаток 5).

У разі відсутності договору про гарантоване обслуговування власних вагонів вагоноремонтне підприємство, у районі обслуговування якого відчеплено вагон, надсилає на адресу власника телеграфний запит про ремонт вагона.

Власник самостійно вирішує питання ремонту таких вагонів.

5.3 Планові види ремонту власних вантажних вагонів провадяться тільки на вагоноремонтних підприємствах, атестованих на здійснення зазначеної діяльності, і виконуються в терміни і в порядку, установленими для вагонів інвентарного парку залізниць, з передачею через ІСЦ залізниць відповідних повідомлень.

На проведення планових ремонтів власники вагонів укладають з вагоноремонтним підприємством  договір.

Переведення власних вантажних вагонів на систему технічного обслуговування та ремонту проводиться за фактично виконаним обсягом робіт (за пробігом).

Після продажу вагонів іншому власнику або при перенумерації вагонів-двійників вони знімаються із системи технічного обслуговування та ремонту за фактично виконаним обсягом робіт (за пробігом).

5.4  Власник вагона не може без письмової згоди Укрзалізниці робити зміну конструкції вагона або наносити написи на вагон, крім тих, які передбачені Знаками і написами.

У разі необхідності Укрзалізниця має право вимагати від власника внести зміни в конструкцію вагона або окремих його частин.

Усі зміни конструкції вагона, які власник проводить за згодою або на вимогу Укрзалізниці, повинні виконуватися під контролем залізниці приписки, за рахунок власника вагона.

5.5  Власні вантажні вагони з восьмизначною нумерацією, що виходять на колії загального користування, повинні мати такі фарбування і трафарети:

вагони повинні бути пофарбовані в зелений колір, у цистерн фарбуються в зелений колір рама і торцеві днища. На краю днища по колу наноситься біла смуга шириною 300 мм, у рефрижераторних вагонів у зелений колір фарбуються рамні балки (рама) бокових стін;

на всіх вагонах повинні бути нанесені трафарети, знаки і написи відповідно до  Знаків і написів на вантажних вагонах;

на вагонах, що виходять за межі України, у держави-учасниці СНД та в інші країни, наносяться, крім того, трафарети, знаки і написи згідно з вимогами нормативно-правових актів про міжнародне залізничне сполучення;

на котлах цистерн, призначених для перевезення конкретного вантажу,  наносяться трафарет відповідно до роду вантажу, який перевозиться, і знаки небезпеки, якщо вантаж, що перевозиться, належить до групи небезпечних;

на цистерни, призначені для перевезення небезпечних вантажів, повинна бути прикріплена табличка з некорозійного металу з нанесеними на ній даними згідно з вимогами СМГС п.2.11;

на всі вагони під номерами по обидва боки вагона наносяться трафарети “Термінове повернення”, станція і залізниця приписки та найменування власника. Трафарети наносяться білою фарбою на зеленому фоні. Номери цистерн робляться накладними на котлі з пофарбуванням їх у  чорний колір.

Номер наноситься по обидва боки вагона на кузові і рамі в місцях і розмірами у  відповідності до Знаків і написів на вантажних вагонах.

5.6 Фарбування вагонів, нанесення трафаретів і номерів в процесі експлуатації провадиться за рахунок власника.

5.7 Забороняється випуск власних вантажних вагонів на колії загального користування без дотримання установленого цими Правилами порядку фарбування, нанесення трафаретів і нумерації, крім вагонів, вихід яким дозволений установленим на місцях порядком для здійснення власником технологічних перевезень з виїздом на станційні колії.

5.8 Курсування залізничними коліями загального користування окремих маршрутів або груп власних вагонів (більше 5), сформованих з думпкарів або інших вагонів, не обладнаних спеціальними підніжками для проїзду складацьких бригад, провадиться за умови постановки в голові і у хвості групи власних вагонів з перехідними площадками або спеціальними підніжками. У разі необхідності, виходячи з місцевих умов, кількість таких вагонів у складі груп може бути збільшена.

5.9 Допускається курсування коліями загального користування спеціального власного рухомого складу:

5.9.1 Вагонів для перевезення агломерату й окотишів на візках  ЦНДІ-Х3 зі швидкістю не більше 80 км/год.

5.9.2 Хопер-дозаторів замкнутими маршрутами з вагоном для обслуговувального персоналу. Порожні і завантажені хопер-дозаторні маршрути, що прямують у складі менше встановленої графіком руху поїздів норми за довжиною або масою поїзда, дозволяється доповнювати  будь-якими вагонами, крім думпкарів (за винятком типів 6ВС-60, 7ВС-60), що не вимагають відчеплень на проміжних станціях і не обмежують швидкостей руху маршрутів. При цьому для маршрутів з хопер-дозаторів ЦНДІ-2 і ЦНДІ-3 сумарна маса навантаженого поїзда не повинна перевищувати 2600 тонн. Швидкість руху таких вантажних поїздів не повинна перевищувати швидкості руху хопер-дозаторів, які є в складі поїзду.

5.9.3 Спеціальних вагонів-цистерн для перевезення стиснутих і зріджених газів і інших небезпечних вантажів за наявності встановлених трафаретів і знаків небезпеки вантажу та технології розпуску з гірок.

5.9.4 Вагонів-думпкарів типу 6ВС-60 і 7ВС-60 повносоставними маршрутами й збільшеними групами з поповненням будь-якими вагонами, у порожньому чи завантаженому стані до встановленої довжини або маси поїзда відповідно до плану формування зі швидкостями, установленими для вантажних поїздів. Думпкари типів ЗВС-50 і 4ВС-50, 5ВС-60, ВС-85, Д-82, 2ВС-105 можуть прямувати коліями загального користування зі швидкостями, установленими для вантажних поїздів, але не більше 90 км/год для думпкарів ВС-85, ЗВС-105 на візках типу УВЗ-11А і не більше 80 км/год для думпкарів 2ВС-105 на візках УВЗ-10м або УВЗ-7 спеціальними маршрутами масою не більше 2600 тонн із поповненням будь-якими іншими вагонами в порожньому стані до встановленої довжини, а в завантаженому стані до вказаної маси. Випуск думпкарних маршрутів на перегони, де провадиться їх навантаження або вивантаження, дозволяється тільки в складі тих номерів думпкарів, що включені в даний маршрут.

Поповнення думпкарних маршрутів дозволяється такими вагонами, які не потребують відчеплення на проміжних станціях і не обмежують швидкості руху думпкарних маршрутів.

Думпкари всіх типів, крім 6ВС-60 і 7ВС-60, забороняється розпускати із сортувальних гірок. При пропуску через сортувальні гірки змішаних маршрутів їх частина, що складається з думпкарів, пропускається із сортувальної гірки разом з локомотивом.

При випуску всіх думпкарів, крім 6ВС-60 і 7ВС-60, на колії загального користування система розвантаження повинна бути звільнена від повітря, з’єднувальні рукави зняті, а завантаження думпкарів повинне бути рівномірним.

Думпкари Д-82, ВС-85, 2ВС-105, що мають трафарет Т, можуть пропускатися коліями загального користування в навантаженому стані на умовах, установлених „Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики « ДЧ-1835»”, затвердженою Радою залізничного транспорту країн-учасниць СНД 19.10.2001, а в порожньому стані – зі знятими бортами.

Пропуск думпкарів коліями загального користування дозволяється тільки за наявності на головних коліях рейок Р-50 і важче на щебеневому, азбестовому або гравійному баласті.

Кожний маршрут думпкарів чи група думпкарів всіх типів повинні супроводжуватися виділеним власником думпкарів провідником-механіком, який знає будову й експлуатацію думпкарів і здійснює контроль за правильністю їх вивантаження. Вагон для супроводження виділяється власником думпкарів.

У межах однієї залізниці допускається пропуск по коліях загального користування маршрутів або груп думпкарів типу 6ВС-60 і 7ВС-60 без супроводу механіка.

Порожні хопер-дозатори і думпкари, що направляються в ремонт, до місця роботи і повертаються з ремонту, перевозяться за  перевізними документами з установленими для вантажних поїздів швидкостями (для думпкарів ВС-100 і 2ВС-105 із швидкістю не більше 80 км/год). При цьому думпкари 6ВС-60 і 7ВС-60 можуть ставитися в будь-якій частині поїзда, а всі інші - останніми в хвості вантажного поїзда.

Відчеплення від маршрутів завантажених думпкарів або хоперів-дозаторів через технічну й комерційну несправності оформляється в порядку, установленому Правилами оформлення перевізних документів, затвердженими наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 № 644, та зареєстрованими в Мін’юсті України 24.11.2000 за № 863/5084 (із змінами), при цьому обов'язково складається акт загальної форми ГУ-23. У досильні документи вносяться особливі відмітки з перевізних документів. При відчепленні вагонів через технічні несправності обов’язково складаються повідомлення за формою, затвердженою наказом Укрзалізниці від 30.09.98 № 240-Ц.

5.10 У випадках, не врегульованих підпунктами 5.1 - 5.9,  застосовуються:

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 411, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.02.97 за №50/1854 (із змінами);

Інструкція із сигналізації, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 №259;

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 №260;

наказ Міністерства транспорту України від 21.11.2000 №644 “Про     затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів”, зареєстрований     у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за № 861/5082 (із змінами);

“Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств”, затверджені Радою залізничного транспорту країн-учасниць СНД 24.05.96.

5.11 Власні вантажні вагони, зареєстровані в АБД ПВ, направляються в планові ремонти за перевізними документами (як вагони неробочого парку), із унесенням до натурного листа поїзда в графу “маршрут, неробочий парк”      коду “9”, а в графу “примітка” в разі необхідності – “ПЕРЕСЛ” з обов’язковою передачею необхідних інформаційних повідомлень.

5.12  Власні вантажні вагони, зареєстровані в АБД ПВ, направляються ремонту за розпорядженням  власника вагона та за перевізними документами.

5.13 Проданий іншому власникові вантажний вагон направляється за вказівкою попереднього власника на нову станцію приписки за перевізними документами.

5.14 Передача власних вантажних вагонів від вагонобудівного заводу до покупця може здійснюватися із заводськими номерами. Такі вагони приймаються до перевезення як “вантаж на своїх осях”.

 

6. Організація перевезень

6.1 Перевезення вантажів залізничним транспортом у власних вагонах здійснюються на договірних засадах згідно із затвердженими залізницею планами перевезень. Власники вагонів на підставі договорів з відправниками, одержувачами, експедиторами та перевізниками організовують ефективне використання власного рухомого складу для перевезення вантажів.

6.2 Місячне планування перевезень вантажів у власних вагонах здійснюється відправником за окремим замовленням та (у разі необхідності) за погодженням з власником вагонів.

При прийманні місячних планів перевезення  вантажів у власних вагонах залізниця визначає можливість їх виконання з урахуванням паритетного забезпечення перевезень вантажів усієї номенклатури.

У разі, якщо оператор виконує функції відправника, місячне планування перевезень вантажів здійснюється оператором.

Оператор повинен мати відповідну ліцензію згідно із Законом України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” і сертифікат відповідності продукції та послуг згідно з  Положенням про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 № 207 та зареєстрованим в Мін’юсті України  19.08.98 за № 525/2965 (із змінами).

6.3  Порядок повідомлення станцій про укладені договори про перевезення вантажів у власних вагонах, здійснення контролю за дотриманням умов перевезення коліями загального користування відповідно до цих Правил установлює начальник залізниці.

6.4  Порожні власні вагони перевозяться за перевізними документами, у яких у графі "Найменування вантажу" вказується "Власний вагон                      ( найменування власника) направляється до пункту навантаження (у ремонт тощо)".

6.5  За наявності достатньої кількості вантажів завантажені власні вагони перевозяться в організованих маршрутах установленої маси або довжини, сформованих у відповідності до ПТЕ і плану формування поїздів.

6.6 Керування рухом власних вантажних вагонів здійснюється залізницями в порядку, установленому для вагонів інвентарного парку залізниць.

6.7 Залізниця може використовувати власні вагони для перевезення вантажів, необхідних для ліквідації стихійного лиха, у разі виникнення загрози безпеці руху, виконання мобілізаційних та інших перевезень загальнодержавного значення  з повідомленням про це власника вагонів. В інших випадках власні вагони можуть використовуватись залізницею за погодженням з власником вагонів.

6.8  Зміна станції призначення на шляху перевезення порожніх власних вагонів провадиться за письмовою заявкою власника, наданою залізниці, у межах якої перебувають вагони.

Переадресування окремих власних вагонів маршруту або групи, що перевозяться за одним перевізним документом, під час перевезення не допускається. Таке переадресування може провадитися на станції призначення.

6.9  Страхування вантажів і власних вагонів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

7. Проведення розрахунків

7.1 При виконанні функцій відправника (одержувача) оператори сплачують залізницям плату за перевезення вантажів у власних вагонах, за перевезення цих вагонів у порожньому стані та інші платежі, які виникають у процесі перевезень, згідно з тарифами, діючими на залізничному транспорті із застосуванням діючих коефіцієнтів.

7.2 Розрахунки за перевезення вантажів, користування вагонами, додаткові послуги та штрафи здійснюються відповідно до Статуту залізниць України, СМГС, Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Мінтрансу від 25.02.99 №113 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 15.03.99 за № 165/3458 (із змінами), та Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 № 644 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції  України 24.11.2000 за № 864/5085 (із змінами).

7.3 Розрахунки за гарантоване обслуговування та ремонт власних вагонів здійснюються відповідно до договору між власником та залізницею (вагоноремонтним підприємством).

 

Директор Департаменту розвитку
та координації транспортних систем                                                                Г.М. ЛегенькийДодаток  1

до пункту 1.5 Правил  реєстрації та експлуатації
власних вантажних вагонів

 

Заява
про приписку власних вагонів,

які належать_________________, до станції_____________

 

Найменування  власника  вагонів (орендаря)

Номери вагонів

Кількість вагонів

Рід

Вісність

Рід вантажу

Примітки

Підпис  керівника____________

Дата

Печатка

 

Додаток 2
до пункту 2.2 Правил  реєстрації та
експлуатації  власних вантажних вагонів

Дата                             №

Керівнику   ___________залізниці

Заявка на реєстрацію ( перереєстрацію )
власних вантажних вагонів

 

Власник_________________________________________________

Станція приписки_________________________________________________

Текст – обґрунтування реєстрації ( перереєстрації )

 

Рід вагона,
особливість моделі

Номер вагона

Полігон обертання*

1-у міждержавному

сполученні

2- залізницями України

3- залізницею приписки

 

8 - значний

 

заводський

1 2 3 4

Додаток ( перелічити всі документи, що додаються )

Виконавець

Поштова адреса                                                                               Підпис, прізвище, ініціали

Код за ЄДРПОУ                                                                                 власника

Е –maіl

Телефон, факс                                                                                  Печатка

* Примітка. Полігон обертання можна зазначати словами або кодами.

 

Додаток 3
до пункту 2.2 Правил  реєстрації та
експлуатації  власних вантажних вагонів

 

Дата                             №

Начальнику ГІОЦ Укрзалізниці_________

Заявка на реєстрацію ( перереєстрацію )
власних вантажних вагонів

 

Власник_________________________________________________

Станція приписки_________________________________________________

Текст – обґрунтування реєстрації ( перереєстрації )

 

Рід вагона,
особливість моделі

Номер вагона

Полігон обертання*

1-у міждержавному

сполученні

2- залізницями України

3- залізницею приписки

 

8- значний

 

заводський

1

2

3

4

 

 

 

 

Додаток ( перелічити всі документи, що додаються )

Керівник реєструвального підрозділу                                        Підпис, прізвище, ініціали

Телефон, факс                                                                                  Печатка

*Примітка. Полігон обертання можна зазначати словами або кодами.Додаток 4
до пункту 2.2  Правил реєстрації та
експлуатації власних вантажних вагонів

АКТ

огляду технічного стану вантажних вагонів власності __________«ВЛАСНИК»,  код_________, приписаних до станції _________________ і оглянутих на станції__________________залізниці, що мають право виходу на колії загального користування, число ___ місяць _______ рік____.

Огляд вагонів проведений комісією в складі: начальника ВЧД або ПТО ( ініціали, прізвище), начальника станції ( ініціали, прізвище), представника власника  (ініціали, прізвище).

 

№ ЗАЯВКИ ________   КОД ПРИЧИНИ ЗАЯВКИ __________

 

Технічні характеристики:

 

1 Восьмизначний номер вагона на цифру «5» (рядки акта в математично зростаючому порядку восьмизначних номерів)

2 Інвентарний або заводський номер

3 Рід вагона, особливість моделі

4 Модель вагона

5 Код вантажу , який перевозиться у вагонах

6 Найменування вантажу, який перевозиться в цих вагонах

7 Рік, місяць, день побудови вагона

8 Вагонобудівний завод

9 Вісність

10 Матеріал кузова

11 Об’єм кузова

12 Габарит

13 Вантажопідйомність, т

14 Маса тари, т

15 Довжина між осями автозчепок, мм

16 Наявність перехідної площадки (так , немає)

17 Тип візка

18 Наявність ручного гальма

19 Тип колісних пар

20 Тип поглинального апарата

21 Тип повітророзподільника

22 Калібрування котла

23 Дата огляду котла (останніх гідравлічних випробовувань – день, місяць, рік, хто проводив, код ВРП)

24 Дата останнього деповського ремонту (день, місяць, рік )

25 Місце останнього деповського ремонту ( найменування заводу або депо , які виконали ремонт)

26 Модернізація при деповському ремонті (код )

27 Дата останнього капітального ремонту (день, місяць, рік )

28 Місце останнього капітального ремонту (найменування заводу або депо)

29 Модернізація при капітальному ремонті (код )

30 Термін служби вагона продовжено до… (день, місяць, рік )

31 Орендар

32 Станція приписки орендаря

33 Термін закінчення оренди (число, місяць , рік )

34 Код ВЧД, що склав акт технічного огляду

 

Висновок комісії про технічний стан вагонів:

Оглянуті вагони в кількості __________одиниць під перевезення вантажу (для кожного вагона ) технічно справні,  відповідають вимогам ПТЕ і можуть прямувати  коліями загального користування з установленою швидкістю.

Члени комісії:

Начальник ВЧД (або ПТО )                        Підпис (ініціали, прізвище)

М.П.

Начальник станції                                        Підпис ( ініціали, прізвище)

М.П.

Представник власника                                Підпис (ініціали прізвище)

М.П.

 

 

 

Додаток 5
до пункту 5.2  Правил реєстрації
та експлуатації власних вантажних вагонів

 

Перелік

ремонтних робіт (несправностей), за наявності яких власні вагони необхідно подавати для технічного обслуговування з відчепленням

1  Заміна колісної пари через спрацювання в процесі експлуатації гребенів коліс.

2  Заміна бокової рами та надресорної балки візка з причини наявності тріщин через утомленість металу, схованих дефектів при виготовленні, а також через спрацювання фрикційних планок.

3  Регулювання зазорів ковзуна (несправність виникає в процесі експлуатації).

4  Ремонт (заміна) тягового хомута через тріщини з причини втомленості металу та схованих дефектів при виготовленні.

5  Ремонт (заміна) поглинального апарату через зазори між упорною плитою та передніми й задніми упорами кутників.

6  Заміна упорної плити через тріщини з причини втомленості металу, які виникли в процесі експлуатації.

7  Усунення розширення кузова, обривів стояків, несправності підлоги та дверей вагона, які виникли в процесі експлуатації через порушення технології навантаження чи вивантаження.

8  Усунення несправностей запірного механізму кришки люка та стулок дверей у піввагонах через зазори між кришками люків та нижньою обв’язкою, а також стулками дверей, які виникли в процесі навантаження чи вивантаження та перевищують нормативні розміри.

9  Підтяжка та кріплення поясів котла цистерн, які були ослаблені в процесі експлуатації.

10  Заміна поясів котла цистерни з причини тріщини або обриву смуг поясів у процесі експлуатації, які виникли через утомленість металу, або схованих дефектів.

11  Усунення зазорів між кромкою бункера і кришкою люка мінераловоза та між кришкою бункера і кришкою люка цементовоза, які виникли в процесі експлуатації під час вивантаження.

12  Регулювання важільної передачі та блокувального пристрою механізму розвантаження мінераловоза, що розрегулювався в процесі експлуатації.

13  Регулювання важільної передачі механізму розвантаження окотишевозу, що розрегулювався в процесі експлуатації.

 

14  Ремонт хребтових, шворневих, поперечних та інших балок вагона з причини тріщин, які з’явилися в процесі експлуатації через утомленість металу, схованих дефектів при виготовленні.

15  Весняна та осіння ревізія автогальм (за окремою вказівкою Укрзалізниці).

16  Ревізія автогальмівного обладнання у разі відмови роботи його в процесі експлуатації внаслідок попадання вологи в гальмівну систему.