+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила розрахунку вартості ремонту власних вантажних вагонів на підприємствах вагонного господарства Укрзалізниці

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВЯЗКУ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


 


Київ
УКРЗАЛІЗНИЦЯ
2005

 

Л И С Т    П О Г О Д Ж Е Н Н Я
ПРАВИЛА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РЕМОНТУ ВЛАСНИХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРЗАЛІЗНИЦІ

 

 

 

Міністерство економіки
________________
Підпис

 

______________

"__"________ 2005р.
М.П.

 

 

Державний комітет з питань
регуляторної
політики та держпідприємництва

________________
Підпис

 

______________

"__"________ 2005р.
М.П.

 

 

 


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО
Державним підприємством "Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України".


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від "___" ______ 2005р. №________

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
"___" ______ 2005р. №________


Уведено вперше.

 

Зміст

 

Стор.
1 Вступ
5
2 Сфера застосування
6
3 Нормативні посилання
6
4 Терміни та визначення понять
8
5 Загальні положення
8
6 Основні властивості об'єкта
8
7 Порядок складання калькуляції та проведення розрахунків за виконані роботи
9
Додаток "Повний склад статей калькуляції"
12

 


1 ВСТУП


Мета розроблення правил розрахунку вартості ремонту власних вантажних вагонів на підприємствах вагонного господарства Укрзалізниці - обгрунтування вимог для складання справедливих ринкових цін на виконання відповідних робіт. Створення рівних умов для ремонту вагонів інвентарного парку залізниць України і власних вантажних вагонів на підприємствах та у виробничо-технологічних підрозділах Укрзалізниці.

 

ПРАВИЛА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РЕМОНТУ ВЛАСНИХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРЗАЛІЗНИЦІ

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці правила встановлюють принципи складання калькуляції деповського чи капітального ремонту власних вантажних вагонів підприємствами й виробничо-технологічними підрозділами Укрзалізниці

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У ціх правилах є посилання на такі нормативні документи:

1. Закон України "Про залізничний транспорт" від 4.07.96 № 273/96?ВР із змінами та доповненнями.

2. Статут залізниць України. Затверджено постановою КМУ від 06.04.1998р. №457 із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 11.11.2002 №1510 та від 25.12.2002 №1973.

3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV із змінами та доповненнями.

4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.1997р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями.

5. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.90 № 507-XII із змінами та доповненнями.

6. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.1993 №3659-XІІ із змінами та доповненнями.

7. "Керівництво по деповському ремонту" ЦВ-0017 Затверджено Наказом Укрзалізниці 06.11.1998р. №272-Ц.

8. "Керівництво по капітальному ремонту" ЦВ-0016 Затверджено Наказом Укрзалізниці 06.11.1998р. №272-Ц.

9. Наказ Укрзалізниці від 05.04.2004р. №79-Ц "Про затвердження Коментарів та роз'яснень щодо застосування положень Правил технічної експлуатації залізниць України".

10. Наказ Укрзалізниці "Про впорядкування розрахунків з послуг підсобно-допоміжного виробництва" від 30 січня 2001р. № 53-Ц.

11. Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 "Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку" 16 "Витрати".

12. Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004р. №5 "Інструкція зі статистики заробітної плати"

13. Норми витрат матеріалів та запасних частин на капітальний та деповський (в умовах заводу) ремонти вантажних вагонів Т-16-01. Затверджено 05.04.2001р. (введено в дію з 01.06.2001р.)

14. Нормы расхода материалов и запасных частей на ремонт грузовых вагонов в вагонных депо железных дорог ЦВ-04-98. Затверджено 20.03.1998р.

15. Наказ Укрзалізниці від 13.03.2002р. № 108?Ц "Про переведення власних вантажних вагонів підприємств України на систему технічного обслуговування та ремонту по фактично виконаному обсягу робіт (по пробігу або по календарній системі проведення періодичних ремонтів)"

16. Наказ Укрзалізниці від 10.02.2000р. № 57?Ц "Номенклатура витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України"

17. Наказ Укрзалізниці від 31.12.2003р. № 671?ЦЗ "Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку витрат, пов'язаних з виконанням капітального (деповського) ремонту за окремими одиницями об'єктів рухомого складу".

18. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 15.10.2004р. №856 "Про затвердження Правил реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів". (Збірник №16 Правил перевезень і тарифів залізничного транспорту України).


4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Власні вантажні вагони - вантажні вагони всіх типів будь-яких форм власності (крім вагонів інвентарного парку залізничних адміністрацій), які мають восьмизначну нумерацію, що починається з цифри "5".
Перевізник - суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором перевезення вантажу виконує роботи та надає послуги з перевезення вантажів від відправника до одержувача з використанням колій загального користування чи під'їзних.
Укрзалізниця - орган управління залізничним транспортом загального користування, підвідомчим Мінтрансу, який діє на підставі положення затвердженого постановою КМУ від 29.02.1996 №262.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вагони, призначені для перевезення вантажів, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України.
Економічні взаємовідносини між залізницями, іншими підприємствами, установами та організаціями залізничного транспорту загального користування, пов'язаними з організацією та забезпеченням процесу перевезень, регулюються, виходячи з єдиної технології роботи в порядку, який визначає Укрзалізниця, а також на підставі угод між цими підприємствами, установами, організаціями, що укладаються відповідно до зазначеного порядку.

6 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОБ'ЄКТА.

Узагальнений склад вагона.
Кожний вагон незалежно від його призначення й типу складається з таких частин:
· Ходових частин - колісні пари з буксами і ресорним підвішуванням, які у чотиривісних, шестивісних та восьмивісних вагонів з'єднуються у візки, на які обпирається кузов вагона;
· Вагонної рами;
· Ударно-тягових зчіпних приладів (автозчепів);
· Гальмівних приладів;
· Кузова (піввагони та окремі типи спеціалізованих вагонів мають відкритий кузов).

7 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ КАЛЬКУЛЯЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ.

Порядок складання калькуляції деповського чи капітального ремонту вантажних вагонів власників підприємствами й виробничо-технологічними підрозділами Укрзалізниці розроблено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", Інструкції зі статистики заробітної плати та "Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.01р. №65.
Калькуляційною одиницею собівартості деповського й капітального ремонту є вагон.
Калькулювання собівартості ремонту вагонів здійснюється для визначення собівартості робіт, як при ремонті вагонів парку залізниць України, так і для ремонту вагонів власників.
Методи калькуляції собівартості робіт залежать від технічного оснащення й особливостей технології виробництва та специфіки галузі.

За цими правилами складаються планові (базові) та фактичні калькуляції.
Планові калькуляції складаються на всі види робіт на підставі планових показників. Планові калькуляції базуються на підставі вимог Правил капітального (деповського) ремонту, Технічних умов, технологічних процесів, діючих Норм витрат матеріалів та комплектуючих виробів, Норм трудомісткості робіт та діючих розцінок, що затверджені в установленому порядку, а також на прогнозних цінах встановлених на плановий період.

Фактична собівартість продукції визначається за даними бухгалтерського обліку. Виробничо-технологічні підрозділи та підприємства Укрзалізниці використовують дані аналітичного обліку за окремими видами робіт.

Як правило, фактична собівартість відрізняється від планової за рахунок впливу факторів, що не піддаються нормуванню й плануванню. Як приклад, відсутність планових поставок напівфабрикатів і придбання їх в іншого виробника за іншою ціною, використання старопридатних комплектуючих, а головне - неможливістю визначення повного обсягу необхідних робіт без огляду та розбирання вагонів.
Собівартість ремонту вагонів визначається у відповідності до Положень (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" за такими статтями:

Найменування статті
Собівартість реалізованої продукції продукції Собівартість готової продукції (робіт, послуг) Виробнича собівартість
1. Прямі матеріальні витрати

1.1. Матеріали основні та допоміжні;

1.2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

1.3. Запчастини;

1.4. Паливо;

1.5. Електроенергія.

2. Прямі витрати на оплату праці.


2.1. Основна заробітна плата;

2.2. Додаткова заробітна плата;

2.3. Інші заохочувальні виплати.

3. Інші прямі витрати

4. Змінні загально-виробничі та постійні розподілені загально-виробничі витрати.

Разом:
5. Витрати пов'язані з операційною діяльністю:

5.1. Адміністративні витрати;

5.2. Витрати на збут;

5.3. Інші операційні витрати.

Разом:

6. Прибуток (рентабельність)
Всього:

 

Повний склад статей калькуляції, за якими виконуються розрахунки, наведено в додатку.
За вищенаведеним переліком складається планова калькуляція собівартості виконуємих робіт із капітального або деповського ремонту вагонів. Планова калькуляція складається на кожному підприємстві або виробничо-технологічному підрозділі залізниці. Планова калькуляція виробничо-технологічних підрозділів затверджується на залізниці і використовується при укладанні договорів на виконання робіт із власниками вагонів для розрахунку орієнтовної суми попередньої оплати.
Після виконання робіт складається калькуляція собівартості за фактичними результатами, яка є підставою для пред'явлення рахунків за виконані роботи з ремонту вагонів. У випадку, коли в процесі розбирання та ремонту вагона виявлені приховані дефекти окремих вузлів і деталей, повна заміна яких не врахована при визначенні договірної (планової) вартості ремонту, то необхідність виконання таких додаткових робіт оформлюється двостороннім актом, на підставі якого укладається додаткова угода між власником вагонів й виконавцем робіт. Виконання таких робіт здійснюється при наявності гарантійних зобов'язань власника вагона на оплату.

В разі необхідності виконання додаткових обсягів робіт оплата здійснюється за фактичною калькуляцією, розрахованою виконавцем робіт на підставі укладеної додаткової угоди до договору.
При наявності матеріалів і напівфабрикатів у власника вагонів вони можуть бути придбані підприємствами й виробничо-технологічними підрозділами Укрзалізниці у нього за правилами, що діють на Укрзалізниці..

При виконанні робіт з ремонту - вузли, деталі, запчастини, корисні відходи - зняті з вагону, повертаються власнику вагону чи оприбутковуються за ціною металолому або за ціною можливої їх реалізації. При цьому вартість виконаних робіт з ремонту вагонівне зменшується.
В разі оприбуткування корисних відходів підприємствами й виробничо-технологічними підрозділами Укрзалізниці (депо або заводом), вони сплачують власнику вагона вартість можливої їх реалізації, при проведенні кінцевих розрахунків за виконані роботи.

Додаток

Повний склад статей калькуляції.

1. Прямі матеріальні витрати.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість основних матеріалів та запчастин, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів та інших матеріалів, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат. Перелік та норми витрат таких матеріальних цінностей наведено в технічних довідниках з окремих видів ремонту.
Крім цього, до складу матеріальних витрат на ремонт конкретного об'єкта включаються вартість палива та електроенергії використаної на технологічні цілі безпосередньо на цьому об'єкті ремонту.

2.Прямі витрати на оплату праці.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються суми нарахованої основної і додаткової заробітної плати та інших виплат працівникам, робітникам, бригадирам, включаючи звільнених (далі працівникам), зайнятих виконанням деповського й капітального ремонту певного об'єкту, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат.

2.1. Основна заробітна плата.
Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). До його складу належать:
2.1.1. Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників.
2.1.2. Оплата при переведенні працівника на нижче оплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника.
2.1.3. Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
2.1.4. Оплата праці працівників за час перебування у відрядженні (не включає відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення).
2.2. Фонд додаткової заробітної плати.
Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До складу фонду додаткової заробітної плати входять:
2.2.1 Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:
суміщення професій (посад);
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;
виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
інтенсивність праці;
роботу в нічний та вечірній час;
керівництво бригадою;
високу професійну майстерність;
високі досягнення в праці;.
роботу на територіях радіоактивного забруднення;
інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати.
2.2.2. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування.
2.2.3. Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні, у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством.
2.2.4. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників.
2.2.5. Суми компенсації працівникам утрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
2.2.6. Оплата за невідпрацьований час:
оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток,та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством;
оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору;
оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім;
оплата робітникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки;
оплата, що зберігається за робітником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні;
оплата простоїв не з вини працівника.

2.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або, які провадяться понад установлені зазначеними актами норми. До них належать:
2.3.1. Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема, працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю).
2.3.2. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер. Зокрема:
винагороди за підсумками роботи за рік;
премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду;
премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей й об'єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та інші;
премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;
одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі);
2.3.3. Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівникам (наприклад - на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом).
Перелік статей що відносяться до основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних виплат сформовано згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

 

2. Інші прямі витрати.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи, амортизація, втрати від браку, тощо.

До складу змінних загально-виробничих та постійних розподілених загально-виробничих витрат включаються:

 

4.1.Витрати на утримання загальновиробничого персоналу:

· Основна й додаткова заробітна плата цехового персоналу та інших спеціалістів, які не відносяться до апарату управління, у тому числі начальників цехів, майстрів, інженерів-технологів, техніків-технологів;
· Заробітна плата за невідпрацьований, але оплачуваний час на виробництві, та інші виплати виробничому персоналу в установленому порядку згідно з чинним законодавством;
· Відрахування на соціальні заходи;
· Надбавка за роз'їзний характер роботи.
4.2. Підготовка кадрів:
· Оплата праці виробничого та загальновиробничого персоналу у розмірах, встановлених чинним законодавством за час їх навчання з відривом від роботи у системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів;
· Оплата відпусток із збереженням повністю або частково заробітної плати, наданих відповідно до чинного законодавства, які успішно навчаються у вечірніх і заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, а також вступникам до аспірантури з відривом і без відриву від виробництва; оплата їх проїзду відповідно до чинного законодавства;
· Оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної роботи, зайнятих навчанням учнів та підвищенням кваліфікації робітників;
· Відрахування на соціальні заходи;
· Оплата рахунків за підготовку кадрів, семінари, конференції;
· Інші витрати, пов'язані з підготовкою кадрів.
4.3. Витрати на відрядження виробничого персоналу:
· Оплата добових, проїзду та відшкодування витрат, пов'язаних з наймом приміщень у місцях відряджень виробничого персоналу.
4.4. Знижка вартості форменого одягу:
· Сума пільг у зв'язку з продажем форменого одягу виробничому персоналу за зниженими цінами відповідно до чинного законодавства.
4.5. Обслуговування працюючих:
· Вартість утримання (освітлення, опалення, гаряче і холодне водопостачання, амортизація) і поточного ремонту будівель і приміщень, наданих підприємствам громадського харчування (торгівля), вартість бланків абонентів, абонентних книжок, талонів і білетів;
· Інші витрати, пов'язані з обслуговуванням працюючих;
· Витрати, пов'язані з транспортуванням працівників до місця роботи і назад, у напрямках, які не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування;
· Додаткові витрати пов'язані із залученням на договірних засадах із місцевими органами виконавчої влади транспортних засобів для перевезення працівників маршрутами міського транспорту загального користування (крім таксі) понад визначені тарифи, виходячи з діючих на відповідні види транспорту.
4.6. Витрати, пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією:
· Забезпечення правил техніки безпеки праці, протипожежної охорони (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств за пожежну охорону), санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підприємства відповідно до чинного законодавства;
· Утримання дезінфекційних камер, умивальників, душів на виробництві, роздягалень, шаф для спецодягу та іншого обладнання, пов'язаного з охороною праці;
· Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, захисними пристроями, засобами індивідуального захисту, відповідно до встановлених норм;
· Вартість мила, витраченого в умивальниках і душах, а також виданого працівникам безоплатно згідно з встановленими нормами та засобів, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкуру шкідливих речовин;

· Витрати на проведення робіт некапітального характеру

4.7. Інші витрати, пов'язані з охороною праці;
4.8. Охорона навколишнього середовища;
4.9. Винахідництво й раціоналізаторство;
4.10. Дослідні й випробувальні роботи;
4.11. Обслуговування виробничих будівель і споруд;
4.12. Утримання внутрішнього транспорту;
4.13. Витрати, пов'язані з роботою та утриманням обладнання;
4.14. Ремонт основних засобів;
4.15. Нестачі в межах норм природного убутку;
4.16. Списання швидкозношуваних предметів;
4.17. Амортизація;
4.18. Обов'язкове та інші види страхування;
4.19. Податки й збори;
4.20. Інші витрати.

5. Витрати пов'язані з операційною діяльністю.

5.1.Адміністративні витрати.
До складу адміністративних витрат включаються:
5.1.1. Утримання апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу;
5.1.2. витрати на відрядження працівників апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу;
5.1.3. Надбавка за роз'їзний характер роботи, працівникам апарату управління;
5.1.4. Підготовка кадрів працівників апарату управління;
5.1.5. Утримання службових легкових автомобілів;
5.1.6. Утримання основних засобів загальногосподарського призначення;
5.1.7. Ремонт основних засобів загальногосподарського призначення;
5.1.8. Амортизація;
5.1.9. Амортизація нематеріальних активів;
5.1.10. Плата за послуги банків;
5.1.11. Податки й збори;
5.1.12. Інші витрати загальногосподарського призначення.

5.2. Витрати на збут.

До складу витрат на збут включаються:
Витрати на рекламу;
Витрати на відрядження працівників зайнятих збутом;
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що пов'язані зі збутом продукції, робіт, послуг, (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
Витрати на транспортування вагонів згідно з договором;
Інші витрати на збут.

6. Прибуток.

Сума цієї статті розраховується шляхом множення собівартості готової продукції (робі т, послуг) на встановлений Укрзалізницею відсоток рентабельності.
Прибуток викорисьовується на розширення виробництва (придбання основних засобів і модернізацію діючих, відкриття нових видів виробництв, цехів й інше). Та інші операційні витрати (втрати від знецінення та нестачі матеріальних цінностей, матеріальна допомого непрацюючим, втрати на здешевлення побутового палива, відрахування на утримання Укрзалізниці, списання безнадійних боргів і ін.).