+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила заявлення та розгляду претензій

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 28 травня 2002 р. N 334

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 липня 2002 р. за N 568/6856

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
заявлення та розгляду претензій
(статті 130 - 137 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. Претензії, що виникають з перевезення вантажів, пасажирів, багажу і вантажобагажу, пред'являються у порядку, передбаченому статтями 130 - 134 Статуту залізниць України.

Претензії про відшкодування збитків за втрату, недостачу, псування та пошкодження вантажу, про сплату штрафів за прострочення доставки вантажу, порожніх власних та орендованих вагонів заявляються залізниці призначення вантажу.

Претензії, що виникли з приводу перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу, у тому числі щодо сплати штрафів за прострочення доставки вантажобагажу, можуть бути заявлені залізниці відправлення або залізниці призначення (за бажанням заявника претензії).

Претензії вантажовідправників щодо штрафів за невиконання плану перевезення вантажів, за подачу під навантаження неочищених вагонів (контейнерів) заявляються залізниці відправлення вантажу.

Претензії щодо повернення плати за користування вагонами і контейнерами, у тому числі за час перебування їх під очищенням, заявляються відправниками залізниці відправлення, а одержувачами - залізниці призначення.

Претензії, що виникли з приводу самовільного використання залізницею вагонів (контейнерів), що належать підприємствам чи орендовані ними, або пошкодження чи втрати цих вагонів (контейнерів), заявляються залізниці, яка самовільно використовувала, пошкодила чи втратила вагони (контейнери).

Претензії щодо повернення переборів платежів, сплачених при відправленні вантажу, можуть заявлятися відправником залізниці відправлення, сплачених при одержанні вантажу, - одержувачем залізниці призначення.

(абзац пункту 1 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

2. Згідно з статтею 133 Статуту передача права на пред'явлення претензій та позовів відправником одержувачу або одержувачем відправнику, а також відправником або одержувачем вищій організації засвідчується переуступним написом на відповідному документі (накладній, квитанції про приймання вантажу до перевезення, багажній квитанції) такого змісту: "Право на пред'явлення претензії та позову передано ________________________".
(найменування організації)

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Переуступний напис засвідчується підписами керівника і головного (старшого) бухгалтера та печаткою підприємства.

Передача права на пред'явлення претензій та позовів відправником або одержувачем уповноваженій особі, яка виступає від їх імені, засвідчується довіреністю, оформленою згідно з чинним законодавством.

3. Претензії про відшкодування за втрату, псування або пошкодження вантажу пред'являються щодо кожної відправки окремо.

На однорідні вантажі, завантажені на одній станції одним відправником на одну станцію призначення на адресу одного одержувача, допускається пред'явлення однієї претензії на групу відправок, але не більше п'яти, а на вантажі, на які складено один комерційний акт на маршрут або групу вагонів, - на всі відправки, зазначені в акті.

Не допускається пред'явлення однієї претензії на групу відправок для вантажів, що перевозяться у прямому змішаному сполученні за участю інших видів транспорту, якщо ці вантажі перевозилися через різні пункти перевалки.

Для претензій, що випливають з інших підстав, кількість вимог в одній претензійній заяві не обмежується.

4. Претензійні заяви не повинні поєднувати в собі вимоги, для розгляду яких потрібні накладні або квитанції, з вимогами, для яких ці документи не потрібні. У таких випадках претензії заявляються окремо щодо кожної вимоги.

5. У претензійній заяві зазначаються:

за що саме пред'являється претензія (за повну або часткову втрату вантажу, багажу чи вантажобагажу, за пошкодження, псування, за прострочення доставки тощо), обґрунтування претензії та вимоги заявника;

сума претензії за кожною вимогою і кожним окремим документом (накладною, багажною квитанцією, обліковою карткою виконання плану тощо);

повне найменування та поштові реквізити заявника претензії (поштовий індекс, місто, вулиця, номер будинку) та залізниці, якій пред'являється претензія;

відділення банку, у якому відкритий рахунок заявника претензії, номер цього рахунку та інші банківські реквізити;

перелік документів, що додаються до претензії;

дата складання претензійної заяви та її номер.

Претензійна заява підписується повноважною особою підприємства, організації-заявника та надсилається адресату рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

6. До претензійної заяви додаються документи, передбачені статтями 130, 133 Статуту залізниць України, а також розрахунок суми претензії, якщо його не наведено в претензійній заяві. Накладна, квитанція про приймання вантажу до перевезення, багажна і вантажобагажна квитанції та комерційний акт подаються тільки в оригіналі. Кількість і вартість відправленого вантажу підтверджується згідно із статтею 115 Статуту залізниць України документом відправника із зазначенням у ньому номера залізничної накладної, за якою відправлено вантаж.

7. Розрахунок суми претензії про недостачу вантажу складається з урахуванням норми природної втрати маси вантажу при перевезенні, якщо вона встановлена для даного вантажу, та граничного розходження у визначенні маси.

8. До претензійної заяви одержувача про повну втрату вантажу при неможливості пред'явлення квитанції про приймання вантажу до перевезення додаються документ про оплату вартості вантажу та довідка станції відправлення про прийняття до перевезення вантажу на адресу даного одержувача з відміткою про неприбуття вантажу, зробленою на цій довідці станцією призначення не більше ніж за 10 днів до пред'явлення претензії. У довідці станції відправлення мають бути вказані номер накладної, номер вагона (контейнера), станція та залізниця призначення, найменування відправника та одержувача, найменування, кількість вантажу, а також дата приймання вантажу до перевезення. Відмітка про неприбуття вантажу засвідчується календарним штемпелем станції призначення.

9. До інших претензійних заяв додаються:

у разі невиконання плану перевезення та незабезпечення навантаження маршруту - облікові картки виконання плану перевезення вантажів;

у разі подачі залізницею під навантаження неочищених вагонів (контейнерів) - акт загальної форми, підписаний працівником станції;

щодо повернення плати за користування вагонами (контейнерами) - відомості плати за користування вагонами (контейнерами);

щодо повернення перебору провізної плати відправнику - квитанція про приймання вантажу, одержувачу - накладні; у разі прострочення доставки вантажу, порожніх власних та орендованих вагонів - накладні;

(абзац п'ятий пункту 9 в редакції наказу
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

щодо відшкодування збитків за самовільне використання залізницею вагонів (контейнерів), які належать підприємствам або орендовані ними, - документи, що підтверджують факт самовільного зайняття, зокрема оригінал накладної або квитанції про приймання вагонів (контейнерів) до перевезення та акт загальної форми. При відмові від складання акта загальної форми до претензії додаються докази про оскарження цієї відмови та інші документи, що підтверджують факт самовільного зайняття вагонів (контейнерів) залізницею;

щодо відшкодування збитків за пошкодження залізницею вагонів (контейнерів), що належать підприємствам чи орендовані ними, - складений залізницею акт про пошкодження вагона (контейнера) або докази оскарження факту ухилення залізниці від видачі такого акта;

щодо втрати залізницею власних вагонів (контейнерів) - квитанція про приймання цих вагонів (контейнерів) до перевезення та документи, що підтверджують їх залишкову вартість;

щодо втрати залізницею орендованих вагонів (контейнерів) - квитанція про приймання цих вагонів до перевезення з відміткою станції призначення про їх неприбуття та копія договору про оренду вагонів (контейнерів).

До претензійних заяв про повернення переборів провізної плати, а також плати за користування вагонами (контейнерами), штрафів та зборів, крім документів, зазначених у цих Правилах, додається документ, що підтверджує факт сплати цих платежів (перелік, податкова накладна, видані залізницею, платіжне доручення з відміткою банку).

10. До претензійної заяви щодо недостачі вантажу, коли розрахунки між відправником та одержувачем здійснюються з урахуванням нормованої та фактичної вологості, додається документ, що засвідчує, з якою вологістю вантаж був відправлений, і дані аналізу про вологість вантажу, що прибув.

11. До заяви про псування вантажу, під час видачі якого проведено зниження ціни або сортності, заявник зобов'язаний надати довідку про те, за якою ціною реалізовано вантаж (у разі його реалізації) або про переоцінку, якщо вантаж не реалізовано, та довідку про перемаркування вантажу відповідним сортом. Довідки мають бути підписані керівником підприємства та головним (старшим) бухгалтером і засвідчені печаткою.

12. Днем пред'явлення претензії вважається день здачі претензійної заяви на пошту чи безпосередньо залізниці. Якщо претензію подано безпосередньо залізниці, заявнику видається розписка в отриманні претензії.

Якщо термін заявлення претензії закінчується у святковий або у вихідний день і якщо претензійну заяву буде подано залізниці або здано на пошту в перший робочий день після святкового (вихідного), то строк пред'явлення претензії не вважається порушеним.

Якщо вантаж перевозився маршрутом чи групою вагонів за однією накладною, а на станції призначення його видано за первинною накладною і досильною дорожньою відомістю, початок терміну пред'явлення претензії про такі відправки обчислюється з моменту видачі останньої частини вантажу. Неприбуття одного або декількох вагонів (контейнерів) із маршруту (групи), що перевозилися за однією накладною, розглядається як недостача, а не втрата вантажу.

13. Якщо до претензійної заяви не додано документи, зазначені в пунктах 6 - 11 цих Правил, або вимоги об'єднані з порушенням пунктів 3, 4 цих Правил, така заява повертається з мотивованим обґрунтуванням заявникові не пізніше 10-денного терміну з дня її отримання. У цьому разі заявник має право знову звернутися з претензією з доданням необхідних документів у межах терміну, установленого статтею 134 Статуту залізниць України.

Якщо при розгляді претензії виникла потреба в додаткових документах (специфікаціях, калькуляціях, пакувальних листах тощо), які мають суттєве значення для з'ясування обставин, викладених у претензії, то залізниця вправі запросити в заявника ці документи із зазначенням строку їх надання. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи в установлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.

14. У разі задоволення претензій за втрату і пошкодження вартість вантажу чи вантажобагажу, що підлягає відшкодуванню, визначається у порядку, установленому статтею 115 Статуту залізниць України на підставі рахунка або іншого документа відправника, який підтверджує кількість і вартість відправленого вантажу (вантажобагажу).

Провізна плата за втрачений вантаж відшкодовується, якщо вона не включена у вартість вантажу.

15. У разі реалізації (передачі) вантажу залізницею іншим організаціям при неможливості подальшого його транспортування через псування або пошкодження, що сталися з вини відправника чи одержувача, або реалізації з інших причин, не залежних від залізниці, вартість вантажу, що підлягає відшкодуванню, визначається у розмірі суми, отриманої при реалізації (передачі), з вирахуванням платежів, що належать залізниці.

16. При розгляді претензій за втрату вантажів, за які розрахунки між відправником і одержувачем здійснюються з урахуванням нормованої та фактичної вологості, визначення фактичної кількості вантажу, прийнятого від відправника та виданого одержувачу з перерахуванням на нормовану вологість, здійснюється порядком, установленим відповідним стандартом.

17. Про результати розгляду претензії залізниця повинна повідомити заявника в терміни, установлені статтею 135 Статуту залізниць України. У разі відхилення залізницею претензії у повідомленні вказуються підстави відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії. У повідомленні про визнання залізницею претензії вказується, у якій сумі претензія задовольняється.

18. Якщо претензія відхилена залізницею з посиланням на документ, про який заявнику претензії невідомо, разом з повідомленням залізниця надсилає заявнику копію цього документа та всі надіслані ним документи.

19. У разі задоволення претензії у повній сумі документи, надані заявником претензії, не повертаються.

20. Пред'явлення та розгляд претензій, що виникають з перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні, а також з перевезень експортних та імпортних вантажів, здійснюються згідно з чинним законодавством України та міжнародними угодами.

21. У разі вилучення вантажів під час перевезення митними, контрольними, слідчими чи іншими державними органами претензії за ці вантажі пред'являються до органів, які вилучили вантаж.

22. Претензії до вантажовідправників, вантажоодержувачів і пасажирів, що виникають з приводу перевезення, пред'являються підприємствами та організаціями залізничного транспорту на загальних підставах у порядку, установленому чинним законодавством.

 

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький