+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила перевезення вантажів, що змерзаються

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 21 листопада 2000 р. N 644

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2000 р. за N 870/5091

 

 

 

 

 

Правила перевезення вантажів, які змерзаються
(ст. 27 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. Вантажами, які змерзаються, вважаються вантажі, що перевозяться навалом і які при температурі нижче 0° C втрачають свої властивості сипучості внаслідок змерзання окремих часток вантажу між собою та примерзання їх до підлоги та стін вагона.

До таких вантажів належать:

Агломерат вологий

Баласт

Барит кусковий

Боксити

Борошно доломітове

Вапняк митий

Вугілля кам'яне

Глина каолінова, вогнетривка, проста

Гравій

Дріб'язок коксовий (розміром часток до 10 мм)

Жом картопляний та буряковий

Земля різна

Мергель

Окалина доломітова

Пісок будівельний

Пісок кварцовий, звичайний формувальний

Руда залізна, золотовмісна, марганцева, мідна, нікелева, свинцева, хромітова, цинкова

Камінь гіпсовий, вапняковий, будівельний (бутовий, черепашковий, туфовий)

Кварцити

Клінкер цинковий

Колчедани залізні, мідні та сірчані (рядові, флотаційні)

Кокс (горішок)

Концентрат вермикулітовий

Концентрати апатитові, баритові, вольфрамові, залізні, кобальтові, мідні, молібденові, піритні (хвости флотаційні), свинцеві, цинкові

Сіль кухонна

Сланці горючі

Флюси

Шлаки гранульовані

Шлам вугільний

Шпат плавиковий

Щебінь митий

 

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Інші вантажі можуть бути включені до цього переліку за поданням до Укрзалізниці затверджених відповідним міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади - відправником запобіжних заходів від змерзання їх під час перевезення, розроблених за згодою з міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади - одержувачами.

2. У разі пред'явлення до перевезення вантажів, які змерзаються, відправник повинен ужити заходів щодо зменшення їх вологості до безпечної для змерзання межі. Норми безпечної вологості повинні встановлюватись відправниками спільно з одержувачами відповідно до Державних стандартів, Технічних умов та практики перевезення.

Якщо зменшити вологість до безпечних меж неможливо, то відправник повинен ужити заходів щодо запобігання чи зменшення ступеня змерзання вантажу шляхом застосування відповідних профілактичних засобів.

Якщо засоби профілактики виявилися неефективними, то одержувач повинен ужити заходів щодо відновлення сипучості вантажу в пунктах вивантаження.

3. У разі завантаження у вагони в холодну пору року вантажів, вологість яких вища за безпечну до змерзання, відправник повинен застосувати засоби профілактики від змерзання та примерзання вантажу до стін та підлоги вагонів.

4. В умовах стійких морозів ефективним засобом застерігання від змерзання вантажу у вагонах є попереднє (до навантаження) промороження шляхом багаторазового пересипання (перелопачування) його екскаватором, скрепером, грейферним краном або іншим механізмом. При цьому необхідно, щоб частини вантажу якнайкраще обвітрювалися зовнішнім повітрям.

Проморожування може вважатися закінченим після досягнення в середині шару пересипаного вантажу температури -3° С та нижче.

Проморожування може також здійснюватись без пересипання (перелопачування, переміщення) вантажу. Вантаж викладається на майданчику шаром 30 - 50 см та витримується на морозі до повного проморожування, після чого дрібниться на шматки таких розмірів, які забезпечували б вільне вивантаження крізь люки вагона.

5. До числа інших запобіжних (профілактичних) засобів належать:

пересипання вантажу негашеним вапном, кухонною сіллю, хлористим кальцієм;

перекладання сухим торф'яним дріб'язком з підстиланням його на підлогу вагона;

шарове перекладання торф'яним дріб'язком вантажу у вагоні при навантаженні;

змазування підлоги та стін напіввагонів мінеральними та кам'яновугільними маслами;

оббризкування вантажу кам'яновугільними та іншими маслами.

6. Негашене вапно, яке застосовується як профілактичний засіб проти змерзання, повинне мати розміри часток не більше 40 мм та мати в собі не менше 50 % активного окису кальцію (CaO) та не більше 9 % кремнезему (SiO2).

Кількість вапна, потрібного для запобігання змерзанню вантажу, визначається відправником у залежності від вмісту вологи у вантажі. Перед завантаженням вагона вантажами, які змерзаються, необхідно 1/3 кількості вапна насипати рівним шаром на підлогу вагона, а решту 2/3 використати для шарового пересипання вантажу в один або два шари.

Пересипання вантажу кухонною сіллю та хлористим кальцієм виконується аналогічно пересипанню негашеним вапном. При температурі нижче -20° С кухонна сіль не застосовується.

7. Вибір профілактичних засобів провадиться відправником у залежності від роду вантажу, технології вивантаження та подальшої переробки вантажу. При цьому засоби, що застосовуються для профілактики, не повинні погіршувати якості продукції, передбаченої відповідними державними стандартами або технічними умовами.

8. Додавання до вантажу засобів профілактики повинно виконуватись переважно механізованим засобом, який забезпечує рівномірне перемішування цих засобів з вантажем, рівномірне пошарове пересипання (перекладку), старанне оббризкування маслами.

У пунктах навантаження відправники повинні визначити осіб, відповідальних за виконання заходів проти змерзання вантажів.

9. Відправник зобов'язаний зазначити в накладній у графі "Заяви та відмітки відправника" про відсотки вологості вантажу та про застосовані заходи від змерзання, наприклад: "Вантаж переморожено", "Пересипано вапном у кількості _____ %", "Пошарове перекладання в кількості ____ %", "Обмаслено в кількості _____" і т. ін. Унесення у накладну даних про вологість при навантаженні землі, глини, піску та гравію не обов'язкове. Відправник зобов'язаний у верхній частині накладної зазначити штемпелем "Вантаж, що змерзається".

10. У період року, зазначений у пункті 12 цих Правил, залізниця не приймає до перевезення вантажі, які змерзаються, без застосування профілактичних засобів від змерзання.

(пункт 10 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

11. Станція відмовляє у прийманні до перевезення вантажу, якщо в накладній не вказано про застосовані заходи від змерзання, а також якщо з вантажу виділяється волога в кількості, яка може призвести до обмерзання гальмівних частин вагона.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

12. Профілактичні заходи від змерзання вантажів застосовуються в період з 15 листопада до 1 березня.

Цей термін може змінюватись Укрзалізницею на вимогу залізниць чи одержувачів вантажів у залежності від погодних умов.

13. У разі прибуття вантажів у змерзлому стані одержувач складає акт загальної форми за участю представника станції. В акті засвідчується факт прибуття вантажу в змерзлому стані, указуються заходи, ужиті одержувачем для вивантаження вагонів, а також час, затрачений на розморожування та вивантаження. На підставі цього акта одержувач вирішує з відправником питання про відшкодування додаткових витрат на розморожування та вивантаження, пов'язаних із недостатністю застосованих профілактичних заходів.

14. Відправники, одержувачі та залізниці повинні здійснювати заходи щодо збільшення обсягів перевезення вантажів, які змерзаються, у теплий період року для створення у споживачів необхідних запасів.

15. У зв'язку з тим, що застосування засобів профілактики не гарантує повного збереження сипучості вантажів, особливо при тривалих перевезеннях в умовах сильних морозів, а також при мінливих метеорологічних умовах та в перехідні періоди року, одержувачі повинні забезпечувати пункти вивантаження таких вантажів засобами розігріву чи механічного подрібнення для поновлення сипучості вантажів, що змерзлися.

Для розігріву використовуються "тепляки" та інші обігрівальні пристрої.

Для механічного подрібнення застосовуються бурофрезерні, віброударні установки різних типів, установки екскаваторного типу.

16. Розігрівання змерзлих вантажів у тепляках та з допомогою інших обігрівальних пристроїв (наприклад, інфрачервоних випромінювачів), відновлення сипучості вантажів механічним подрібненням чи іншим способом, який забезпечує вивантаження, провадиться в порядку, передбаченому інструкцією, яка складається одержувачем за погодженням із залізницею. В інструкції повинні бути вказані робочі параметри та технології використання цих засобів, правила техніки безпеки та заходи щодо збереження вагонів від пошкодження.

17. До настання холодної пори року відправники та одержувачі повинні провести відповідну підготовку до перевезення вантажів, які змерзаються.

18. Відправники вантажів, які змерзаються, розробляють інструкції про способи застосування профілактичних засобів для кожного пункту навантаження. У цих інструкціях указуються норми застосування профілактичних засобів, порядок їх використання, технологія виконання робіт та застосування механізмів при сушінні, проморожуванні вантажу та інші запобіжні заходи від його змерзання.

Порядок виконання профілактичних операцій, які здійснюються під час завантаження вагонів, погоджується із залізницею.

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький