+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила обслуговування залізничних під'їзних колій

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 21 листопада 2000 р. N 644

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2000 р. за N 875/5096

 

Правила обслуговування залізничних під'їзних колій
(статті 12, 64 - 77 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту України
від 31 січня 2004 року N 54,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. Загальні положення

1.1. До залізничних під'їзних колій належать колії, що з'єднані із загальною мережею залізниць безперервною рейковою колією і належать підприємствам, підприємцям, організаціям, установам, незалежно від форм власності, а також громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємство).

Залізничні під'їзні колії призначено для транспортного обслуговування одного або кількох підприємств у взаємодії із залізничним транспортом загального користування.

Під'їзні колії з усіма спорудами і пристроями, локомотиви і вагони повинні утримуватися в повній справності згідно з чинними Правилами технічної експлуатації (ПТЕ) залізниць України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16.01.95 N 27, і ПТЕ підприємств.

Власники (користувачі) залізничних під'їзних колій забезпечують їх освітлення у межах території, яку вони займають, а також місць навантаження, вивантаження вантажів, очищення під'їзних колій від сміття і снігу.

(абзац четвертий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

1.2. Межа під'їзної колії позначається знаком "Межа під'їзної колії". Місце встановлення такого знака визначається залізницею.

Стрілка примикання і частина колії підприємства від стрілки примикання до знака "Межа під'їзної колії" перебуває в розпорядженні залізниці.

1.3. Відкриття для постійної експлуатації новозбудованої залізничної під'їзної колії і подача на цю колію рухомого складу допускається після прийняття її в експлуатацію комісією за участю представника Міністерства праці та соціальної політики і встановлення залізницею порядку обслуговування під'їзної колії. Відповідність під'їзної колії узгодженому з залізницею проекту засвідчується актом, який складається комісією за участю уповноважених представників залізниці і власника під'їзної колії, яка призначається залізницею відповідно до статті 67 Статуту залізниць. Підписання акта свідчить про прийняття даної під'їзної колії в експлуатацію.

1.4. На кожну під'їзну колію після закінчення її будівництва і здачі в експлуатацію підприємством складається Інструкція про порядок обслуговування і організації руху на під'їзній колії, яка затверджується залізницею відповідно до статті 67 Статуту залізниць.

Інструкція вміщує необхідні дані для організації руху на під'їзній колії (про довжину і профіль перегонів, вагову норму і довжину передач, допустимі швидкості руху, типи локомотивів, порядок виконання маневрової роботи, нормальне положення стрілок, наявність і розташування сигналів).

До затвердження Інструкції подача вагонів на під'їзну колію забороняється.

У разі зміни технічного оснащення під'їзної колії і технології її роботи до цієї Інструкції вносяться відповідні зміни та доповнення.

1.5. Власник під'їзної колії має технічний паспорт, масштабний план під'їзної колії, поздовжній та поперечний профілі залізничних колій і креслення штучних споруд. У технічному паспорті та в додатках до нього вказується характеристика рейок, шпал, баласту, земляного полотна, штучних споруд, вагових приладів, пристроїв і механізмів, призначених для навантаження, вивантаження, очищення, промивання і підготовки для навантаження залізничних вагонів, маневрових пристроїв, лебідок, локомотивного і вагонного господарства, промислових станцій, гірок, напівгірок, витяжних колій, засобів СЦБ і зв'язку, які використовуються у поїзній і маневровій роботі, та інших пристроїв і механізмів, призначених для роботи з вагонами і локомотивами залізниць. Один примірник цієї документації передається залізниці при прийнятті під'їзної колії в експлуатацію.

Після здачі в експлуатацію нових об'єктів або їх ліквідації в технічний паспорт вносяться відповідні зміни, про що власники під'їзних колій повідомляють залізницю у декадний термін.

1.6. Використання залізницею під'їзної колії для виконання маневрових робіт, тимчасового поставлення рухомого складу та з іншою метою, що не пов'язана з обслуговуванням під'їзної колії, можливе за погодженням з власником колії.

1.7. Залізниці за погодженням з Укрзалізницею можуть на прохання підприємств передавати їм у оренду залізничні колії, що перебувають на балансі залізниць, які після передачі за умовами обслуговування і використання прирівнюються до під'їзних колій, що належать підприємствам.

(абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

Передача таких колій у орендне користування здійснюється згідно з Законом України "Про оренду державного та комунального майна" і оформляється договором між залізницею і орендарем. У договорі встановлюються розміри орендної плати, умови і строки її внесення та інші умови відповідно до чинного законодавства. На підставі цього договору і на термін його дії укладається договір про подачу та забирання вагонів.

Поточне утримання цієї колії здійснюється згідно з договором за рахунок орендаря. Сума витрат на поточне утримання колії визначається залізницею за калькуляцією витрат.

1.8. Відповідно до статті 9 Статуту залізниць України для виконання вантажних операцій залізниця може надавати за договором підприємствам у тимчасове користування підвищені колії, склади, майданчики, розташовані біля станційних та інших, що перебувають на балансі залізниці, колій (місця незагального користування).

(абзац перший пункту 1.8 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

У цьому разі укладається договір про подачу та забирання вагонів за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил. Виконання вантажних операцій на таких підвищених коліях, складах, майданчиках (місцях незагального користування) може здійснюватися також на письмове прохання вантажовласника з дозволу начальника станції. Збір за подачу й забирання вагонів, до/з цих місць нараховується за таблицею 2 Тарифного керівництва N 1, затвердженого наказом Мінтрансу України від 15.11.99 N 551 та зареєстрованого в Мін'юсті України 01.12.99 за N 828/4121.

(абзац другий пункту 1.8 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

Час користування вагонами обчислюється з моменту подачі на місце навантаження (вивантаження) до моменту одержання залізницею повідомлення вантажовласника про закінчення вантажних операцій. Плата за користування вагонами нараховується і сплачується згідно з Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Мінтрансу від 25.02.99 N 113 і зареєстрованими Мін'юстом України 15.03.99 за N 165/3458.

1.9. За домовленістю з підприємствами залізниця вправі приймати рішення про складування за плату вантажів у смузі відведення, а також надавати дозвіл на примикання під'їзних колій та будівництво тимчасових споруд.

1.10. Будівництво і реконструкція залізничних під'їзних колій, а також пристроїв, призначених для навантаження, вивантаження і очищення вагонів, здійснюється за проектами, погодженими з Укрзалізницею або, за її дорученням, з начальником залізниці.

2. Договори про експлуатацію під'їзних колій і договори про подачу та забирання вагонів

2.1. Взаємовідносини залізниці з підприємствами, які виконують вантажні роботи на під'їзних коліях, визначаються договорами про експлуатацію під'їзних колій або договорами про подачу та забирання вагонів (додатки 1 та 2).

Договори про експлуатацію під'їзних колій укладаються між залізницею і власниками під'їзних колій у разі обслуговування під'їзної колії власним або орендованим локомотивом.

Договори про подачу та забирання вагонів укладаються між залізницею і підприємствами, у разі обслуговування локомотивом залізниці під'їзних колій або окремих вантажних фронтів.

Договори розробляються з урахуванням технології роботи під'їзної колії і технології роботи станції примикання, а у відповідних випадках - з урахуванням єдиних технологічних процесів.

Порядок виконання перевалочних операцій на під'їзних коліях морських (річкових) портів визначається договором, що укладається залізницею з портом (додаток 3). У цьому договорі зазначається перелік вантажовласників та експедиторів, з якими порт уклав договори про переробку їх вантажів і за які порт розраховується із залізницею, а також порядок визначення відповідальності залізниці і порту за невиконання погодженої між ними добової норми вивантаження вагонів. У разі надходження в порт вантажу для вантажовласника (експедитора), який відсутній у вказаному переліку, перевалочні операції з таким вантажем здійснюються за окремим договором між вантажовласником (експедитором), портом і залізницею.

(абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.2. Договір про експлуатацію під'їзної колії і договір про подачу та забирання вагонів укладається терміном на п'ять років.

У разі зміни технічного оснащення, технології роботи станції або залізничної під'їзної колії у договір на вимогу однієї із сторін вносяться відповідні зміни і доповнення або укладається новий договір.

2.3. Договір про експлуатацію під'їзної колії і договір про подачу та забирання вагонів визначають порядок подачі та забирання вагонів, терміни перебування вагонів на під'їзній колії та інші умови роботи під'їзної колії.

Терміни виконання вантажних операцій визначаються, виходячи з продуктивності вантажних механізмів, які застосовуються на під'їзній колії.

2.4. У разі обслуговування під'їзної колії локомотивом залізниці вагони подаються залізницею під навантаження або вивантаження безпосередньо на під'їзну колію і розставляються на місця навантаження та вивантаження, здавання і приймання вагонів провадяться на місцях навантаження і вивантаження.

У разі неготовності вагонів до забирання (здавання) усієї одночасно поданої групи вагонів на вантажні фронти відправник, одержувач або власник колії зобов'язані завчасно (у терміни, встановлені договором) повідомити залізницю про час готовності цих вагонів до забирання.

Час забирання (здавання) вагонів обчислюється з моменту передачі повідомлення.

Передача вагонів на під'їзній колії та їх повернення залізниці засвідчується підписом працівників сторін у пам'ятці про користування вагонами (контейнерами), форма якої встановлена Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністерства транспорту від 25.02.99 N 113 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.03.99 за N 165/3458.

2.5. У разі обслуговування під'їзних колій локомотивом власника колії вагони подаються локомотивом залізниці на встановлені договором передавальні колії, на яких провадиться приймання і здавання вагонів. Подальше перевезення вагонів, розставлення їх на місцях навантаження і вивантаження і повернення на передавальні колії забезпечуються локомотивами власника під'їзної колії або його контрагентів.

2.6. У разі наявності у підприємства декількох під'їзних колій з окремими примиканнями до залізничної станції, договір про експлуатацію під'їзної колії або про подачу та забирання вагонів укладається окремо на кожну під'їзну колію. За згодою сторін може укладатися один договір із зазначенням у ньому порядку подачі та забирання вагонів для кожної під'їзної колії.

2.7. Для під'їзних колій, які обслуговуються власними локомотивами, порядок обслуговування контрагентів - підприємств, що мають у межах залізничної під'їзної колії іншого підприємства свої склади або колії, які до неї примикають, встановлюється договорами, що укладаються безпосередньо між контрагентом і підприємством, якому належить залізнична під'їзна колія, без участі залізниці. Відповідальність перед залізницею за користування вагонами контрагентом несе підприємство, якому належить залізнична під'їзна колія.

2.8. У разі обслуговування під'їзної колії основного власника локомотивом залізниці подача вагонів контрагентам, які мають свої під'їзні колії, власні або орендовані склади з окремими вантажними фронтами на під'їзній колії основного власника, здійснюється за договором про подачу та забирання вагонів, який укладається залізницею з кожним таким контрагентом за погодженням з власником під'їзної колії.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.9. Власник під'їзної колії і контрагент несуть відповідальність за збереження вагонів і контейнерів, які належать залізниці, відповідно до статті 124 Статуту залізниць. Випадки їх пошкодження оформлюються актом про пошкодження вагона (контейнера) форми ВУ-25М, який підписується представником залізниці і уповноваженим представником власника під'їзної колії або контрагента.

(абзац перший пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Пошкоджені одержувачем, відправником вагони (в разі ремонту їхніми силами і засобами) вважаються такими, що перебувають у їх користуванні до закінчення ремонту і приймання працівниками вагонного господарства залізниці.

(абзац другий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3. Порядок укладання договорів про експлуатацію під'їзних колій і договорів про подачу та забирання вагонів

3.1. Проект договору розробляється залізницею на підставі акта обстеження під'їзної колії (додаток 4).

3.2. Залізниця спільно з підприємством провадить обстеження під'їзної колії і її технічного оснащення. Результати обстеження оформлюються актом обстеження умов роботи на під'їзній колії і станції примикання, в якому вказуються всі дані про фактичний стан під'їзної колії, а саме: довжина під'їзної колії; площа ділянки землі (у кв. м), зайнята під'їзною колією, і окремо - зайнята спорудами підприємства у смузі відведення; відстань, за яку повинна стягуватися плата за подачу та забирання вагонів; розмір та характер вантажообороту; спеціалізація складських площ; вантажні фронти; наявність вантажних машин і механізмів та їх паспортна потужність; наявність контрагентів тощо. Акт обстеження підписують уповноважені представники залізниці і підприємства не пізніше 10 днів з дати обстеження.

У разі непогодження з даними, які внесено до акта обстеження, представник підприємства, який бере участь в обстеженні, зобов'язаний підписати акт і внести до нього свої мотивовані зауваження.

Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається у підприємства, другий - у залізниці.

До акта обстеження власником під'їзної колії додається Інструкція про порядок обслуговування і організації руху на під'їзній колії, масштабний план з нанесеним на ньому розташуванням вантажних фронтів і механізмів, а також технічний паспорт і поздовжній профіль колії.

3.3. До укладення нового договору про експлуатацію залізничної під'їзної колії (договору про подачу та забирання вагонів) власник колії та його контрагенти зобов'язані надати залізниці копії Статуту підприємства, документів, які засвідчують право підприємницької діяльності, та документи, які підтверджують право власності на залізничну під'їзну колію.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3.4. Оформлення договору про експлуатацію під'їзної колії та договору про подачу та забирання вагонів виконується в такому порядку:

проект договору розробляється залізницею. Підписаний у двох примірниках проект договору надсилається на підпис підприємству. Підприємство підписує і повертає залізниці проект договору у двадцятиденний термін. Цей термін обчислюється: у разі пересилки проекту договору з посильним - з дати розписки про отримання договору, у разі пересилки поштою - з дати календарного штемпеля поштового відділення в пункті знаходження адресата. Якщо при підписанні договору в підприємства виникнуть заперечення стосовно його умов, то незалежно від цього воно підписує договір, складає протокол розбіжностей і направляє його у двох примірниках залізниці одночасно з підписаним договором. Наявність розбіжностей оговорюється в договорі. У разі неповернення залізниці підписаного проекту договору у двадцятиденний термін, договір набирає чинності в редакції залізниці;

залізниця не пізніше ніж через 20 днів після отримання цього протоколу розбіжностей зобов'язана призначити день розгляду розбіжностей, про що вона має повідомити підприємство у десятиденний термін після отримання протоколу і не пізніше ніж за 10 днів до призначеної дати розгляду. Якщо залізниця у вказаний термін не призначить дату розгляду розбіжностей, договір набирає чинності в редакції підприємства. У випадку неприбуття представника підприємства у призначений термін для розгляду розбіжностей договір набуває чинності в редакції залізниці;

розбіжності, що залишилися неврегульованими, оформлюються новим протоколом і у двадцятиденний термін після дня їх розгляду передаються залізницею до господарського суду. Якщо в указаний термін розбіжності не будуть направлені до господарського суду, то договір набуває чинності в редакції підприємства.

(абзац четвертий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Такий порядок оформлення поширюється на додаткові угоди до договору, на його продовження, доповнення або часткові зміни.

3.5. Договір про експлуатацію під'їзної колії та договір про подачу та забирання вагонів підписується начальником залізниці або іншою уповноваженою ним посадовою особою.

Якщо договір підписується уповноваженою посадовою особою за дорученням начальника залізниці, то в ньому робиться посилання на це доручення із зазначенням його номера та дати.

3.6. Подача вагонів на під'їзні колії в період їх будівництва допускається на умовах тимчасової угоди (додаток 5) між залізницею та підприємством, якому належить під'їзна колія, або будівельною організацією, які несуть відповідальність за збереження вантажу, рухомого складу, вчасне повернення його і безпеку руху.

Тимчасова угода підписується після висновку ревізора з безпеки руху поїздів про можливість подачі вагонів на цю під'їзну колію і розробки тимчасової Інструкції про порядок та умови руху локомотивів і вагонів на під'їзній колії.

До затвердження Інструкції подача вагонів на під'їзну колію, що будується, не допускається.

Тимчасова угода укладається терміном на один рік. Розбіжності, які виникають при укладанні тимчасових угод, розглядаються відповідно до чинного законодавства.

3.7. У разі обслуговування під'їзної колії підприємством промислового залізничного транспорту договір про експлуатацію залізничної під'їзної колії укладається залізницею з цим підприємством на загальних підставах. У таких випадках розрахунки за подачу та забирання вагонів, користування вагонами проводяться залізницею безпосередньо з підприємством промислового залізничного транспорту.

3.8. Договори про експлуатацію під'їзних колій і про подачу та забирання вагонів з підприємствами, які підпорядковані залізниці (склади палива, баластні кар'єри і т. ін.), не укладаються. Порядок подачі, забирання вагонів, обліку часу користування вагонами (контейнерами), технологічні норми на вантажні операції, а також на операції, пов'язані з виконанням санітарних, ветеринарних, митних та інших адміністративних правил, для цих підприємств установлюється начальником залізниці.

3.9. Договори про експлуатацію під'їзних колій або про подачу та забирання вагонів з підприємствами Мінтрансу, які не підпорядковані управлінню залізниці (локомотивні, вагоноремонтні заводи та ін.), укладаються на загальних підставах.

4. Порядок подачі та забирання вагонів

4.1. Подача та забирання вагонів на під'їзні колії виконується за повідомленнями або через установлені інтервали часу.

4.2. При середньодобовому навантаженні або вивантаженні більше 100 вагонів подача вагонів на під'їзну колію та повернення їх з під'їзної колії може встановлюватися з додержанням інтервалу часу між подачами. У разі наявності в підприємства кількох під'їзних колій порядок подачі та забирання вагонів установлюється для кожної під'їзної колії окремо.

4.3. Величина інтервалу повинна забезпечувати своєчасну передачу всіх вагонів, які надходять на під'їзну колію і відправляються з неї, та визначається терміном, необхідним для подачі і забирання вагонів на передавальних коліях.

4.4. Повернення залізниці вагонів раніше передбаченого інтервалом часу провадиться в кількості, встановленій договором.

4.5. За подачу вагонів локомотивом залізниці до пунктів навантаження та вивантаження на під'їзній колії або на передавальну колію, якщо вона знаходиться на території підприємства, і забирання вагонів з цих колій стягується плата за ставками, встановленими тарифом.

Облік часу і порядок визначення, внесення плати за користування вагонами (контейнерами) встановлюється Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Мінтрансу від 25.02.99 N 113 і зареєстрованими Мін'юстом України 15.03.99 за N 165/3458.

Відстань, за яку сплачується плата за подачу та забирання вагонів, вказується в договорі про експлуатацію під'їзної колії (договорі про подачу та забирання вагонів).

4.6. Обов'язок охорони вагонів і вантажів на під'їзній колії покладається на підприємство. Якщо під'їзна колія обслуговується локомотивом залізниці, то охорону вагонів і вантажів до моменту фактичної подачі вагонів і з моменту забирання вагонів з під'їзної колії організовує залізниця.

4.7. Терміни виконання передавальних операцій не повинні перевищувати однієї хвилини на вагон. При виконанні подвійних операцій, а також для вантажів, які перевозяться на особливих умовах, терміни передавальних операцій можуть бути збільшені, про що зазначається в договорі про експлуатацію під'їзної колії (договорі про подачу та забирання вагонів).

4.8. Середньодобовий вагонооборот під'їзної колії визначається числом поданих і забраних протягом 12 місяців вагонів, а вантажооборот - числом навантажених і вивантажених вагонів за той же період на даній під'їзній колії, поділеним на число днів у році.

На під'їзних коліях із сезонним характером роботи середньодобовий вагонооборот (вантажооборот) визначається діленням поданих і забраних (навантажених і вивантажених) вагонів за сезон на число днів у сезоні.

5. Вантажні фронти

5.1. Розмір вантажного немеханізованого фронту визначається кількістю вагонів, які можна поставити уздовж складської колії, що може бути використана для одночасного навантаження або вивантаження.

Ділення фронтів за однорідними вантажами провадиться за умови постійної спеціалізації складських площ для таких вантажів. Однорідними вважаються вантажі, які перевозяться однаковим способом (навалом, насипом, наливом тощо) і для яких можливе спільне зберігання. Фронт для вантажів, які потребують зберігання у критих складах, визначається кількістю дверей у складі, якщо немає рампи. Якщо рампа є, кількість дверей не враховується, а фронт визначається за довжиною колії біля складу і наявністю механізмів.

Для зернових та хлібних вантажів допускається встановлення фронтів для окремих культур зерна, але не більше ніж для трьох культур (наприклад жито, пшениця, ячмінь).

Розміри фронтів та спеціалізація складських площ для однорідних вантажів на під'їзних коліях, які обслуговуються локомотивом залізниці, вказуються в договорі.

5.2. Розмір вантажного фронту нафтових та інших рідких вантажів, які перевозяться наливом у цистернах, визначається кількістю стояків для наливу і зливу, а при міжрейковому зливі - кількістю цистерн, які стають уздовж колії, призначеної для зливу.

При потребі фронт наливу і зливу може встановлюватися за видами наливу (темні, світлі масла).

5.3. Розмір вантажного фронту вантажів, крім наливних, при механізованому способі робіт визначається, виходячи з кількості і переробної спроможності механізмів.

Якщо довжина колії дозволяє виконувати подачу такої кількості вагонів, яка перевищує місткість механізованого фронту навантаження або вивантаження, то в договорі встановлюється також розмір партії вагонів, яка може одночасно подаватися на під'їзну колію.

5.4. Зменшення обумовлених договором вантажних фронтів залежно від заповнення складських площ не допускається.

5.5. Якщо передбачається приймання (відправлення) вантажів маршрутами, у договорах про експлуатацію під'їзних колій (договорах про подачу та забирання вагонів) повинні враховуватися вантажні фронти, умови і терміни навантаження та вивантаження маршрутів.

6. Єдиний технологічний процес

6.1. За погодженням залізниці і власника (користувача) під'їзної колії може розроблятися єдиний технологічний процес роботи під'їзної колії та станції примикання.

(пункт 6.1 доповнено новим абзацом першим згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
у зв'язку з цим абзаци перший і другий вважати абзацами другим та третім)

Єдиний технологічний процес роботи під'їзної колії та станції примикання (ЄТП) повинен розроблятися з урахуванням технології роботи під'їзної колії і станції примикання, забезпечувати раціональне використання технічних засобів власника під'їзної колії і залізниці.

Зміст ЄТП і порядок його розробки визначаються Методикою розробки єдиних технологічних процесів роботи під'їзних колій та станцій примикання (додаток 6).

6.2. Розробка ЄТП виконується комісією у складі працівників залізниці та підприємства під керівництвом уповноваженої начальником залізниці особою.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

6.3. Проект ЄТП надається залізницею підприємству, яке не пізніше ніж у місячний термін з моменту одержання повинне розглянути його і підписати. Якщо до проекту є зауваження, то незалежно від цього він має бути підписаний і разом з протоколом розбіжностей і їх обґрунтуванням у той же термін повернутий залізниці.

Якщо підприємство у встановлений місячний термін не поверне підписаний ЄТП або поверне його без підпису і протоколу розбіжностей, ЄТП набирає чинності в редакції залізниці.

Після отримання підписаного проекту ЄТП з протоколом розбіжностей залізниця разом з підприємством у двомісячний термін зобов'язана розглянути цей протокол. Про день розгляду розбіжностей підприємство повинно бути повідомлене залізницею у двадцятиденний термін після отримання протоколу, але не пізніше ніж за 20 днів до призначеної дати розгляду.

Після розгляду протоколу розбіжностей ЄТП підписує начальник залізниці.

У разі неприбуття представника підприємства для розгляду протоколу розбіжностей ЄТП набирає чинності в редакції залізниці.

Якщо залізниця у встановлений термін не призначить дату розгляду протоколу розбіжностей, ЄТП набирає чинності в редакції підприємства.

У такому ж порядку підписуються і затверджуються протоколи коригування ЄТП.

6.4. Розбіжності в проекті ЄТП, які залишилися неврегульованими, оформлюються протоколом і підписуються начальником залізниці або його заступником і керівником підприємства або його заступником.

Протокол розбіжностей з необхідними розрахунками, схемами та іншими матеріалами надається Укрзалізниці не пізніше 20 календарних днів після складання протоколу.

(абзац другий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

Укрзалізниця спільно з власником під'їзної колії у місячний термін після одержання протоколу розглядає викладені в ньому розбіжності і приймає рішення щодо їх урегулювання.

(абзац третій пункту 6.4 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький