+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила реалізації вантажів

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 21 листопада 2000 р. N 644

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції Україні
24 листопада 2000 р. за N 869/5090


Правила реалізації вантажів
(ст. 48, 49, 50, 51 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту України
від 31 січня 2004 року N 54,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. Реалізація вантажів здійснюється залізницею, якщо немає змоги доставити вантаж або видати його одержувачу, якщо подальше транспортування вантажу призведе до його втрати або пошкодження (аварія, стихійне лихо, воєнні дії та інше), а також після закінчення встановленого Правилами зберігання вантажів граничного терміну його зберігання, а саме:

у разі застосування залізницею заставного права на вантаж з метою одержання провізної плати та інших платежів;

у разі неможливості видати вантаж на станції призначення одержувачу, зазначеному в накладній, через відсутність одержувача в районі станції призначення, якщо станцією в триденний термін від дня вручення йому повідомлення не отримана вказівка відправника щодо розпорядження вантажем;

у випадку, коли одержувач з тих або інших причин не звернувся на станцію призначення за вантажем, або в разі відмови одержувача від вантажу;

при виявленні вантажу без документів.

2. Реалізація (передача) вантажу іншим організаціям здійснюється за договором купівлі-продажу на станції, де знаходиться вантаж, що реалізується, або через спеціальні склади реалізації, створені на кожній залізниці.

Реалізація всіх вантажів вагонних і контейнерних відправок здійснюється безпосередньо на станції, де знаходиться вантаж, або через склад реалізації (в залежності від роду вантажу, його властивостей, умов транспортування та інших факторів). Усі дрібні відправки, а також вантажобагаж, багаж, ручна поклажа реалізуються через склад реалізації.

Дозвіл на реалізацію вантажу на станції або на відправку його на склад реалізації надається управлінням залізниці за запитом начальника станції.

3. Усі вантажі, що надійшли на склад реалізації, реєструються в книзі встановленої Укрзалізницею форми.

4. Оцінка вантажу здійснюється комісією за участю представників залізниці та організації (підприємства) - покупця, якій передається вантаж, та місцевих фінансових і торговельних органів або працівників торгово-промислової палати. Про оцінку вантажу складається акт.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Вантажі (майно) оцінюються з дотриманням таких вимог:

товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукція виробничо-технічного призначення - за ринковими цінами, а також цінами, що регулюються (встановлюються) державою, з урахуванням їх фактичного (товарного) стану та зносу на день оцінки. При цьому товари низької якості, нестандартні та ті, що були в користуванні, оцінюються за цінами можливої реалізації;

худоба, птиця, кролі, бджоли, а також шкіряна сировина і хутро, зерно, овочі та інша сільськогосподарська продукція - за цінами можливої реалізації;

транспортні засоби - на підставі висновків технічної експертизи з урахуванням ринкових цін та фактичного їх стану на день оцінки. Якщо подальша експлуатація транспортних засобів за висновком технічної експертизи неможлива, то вони розкомплектовуються для взяття на облік окремих приладів, вузлів, агрегатів та інших комплектуючих деталей і складається їх опис, акт оцінки та передачі майна за цінами можливої реалізації.

Після оцінки передача вантажів здійснюється за актом приймання-здачі, який складається в трьох примірниках і підписується начальником станції або начальником складу реалізації та представником організації-покупця, яка отримує вантаж.

У приймально-здавальному акті зазначаються всі потрібні реквізити і номер рахунку залізниці, на який покупець перераховує кошти за переданий йому вантаж.

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

Перший примірник акта оцінки разом з актом приймання-здачі, у якому робиться відмітка про перерахування суми за переданий вантаж, при звіті про видачу вантажу направляється у фінансово-економічну службу залізниці, другий передається представнику організації, яка приймає вантаж, а третій примірник залишається на станції або на складі реалізації, де реалізовано вантаж.

5. Кошти, отримані залізницею за реалізований іншій організації вантаж, за вирахуванням сум, належних залізниці, перераховуються: одержувачу, зазначеному в накладній, - у разі оплати ним вартості вантажу; відправнику - у всіх інших випадках.

Указані суми сплачуються за заявою одержувача в разі надання ним документів про сплату вартості вантажу або за заявою відправника з наданням документів, які підтверджують вартість вантажу. Якщо на протязі терміну, встановленого ст. 134 Статуту залізниць, від одержувача (відправника) не надійшла заява, то ці суми за вирахуванням сум, належних залізниці, перераховуються до державного бюджету.

Суми, одержані залізницею від реалізації вантажів, які належать громадянам, за вирахуванням сум, належних залізниці, видаються одержувачу, а в разі неможливості цього - відправнику.

Суми, одержані від реалізації бездокументних вантажів, перераховуються на рахунок залізниці.

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

Реалізація вантажів, що перевозяться в міжнародному сполученні, здійснюється в порядку, встановленому відповідними міжнародними угодами. Вантажі, які перевозились під митним контролем, реалізуються в порядку, передбаченому Митним кодексом України.

У разі вилучення й реалізації вантажів митницею чи іншим державним органом начальник станції, на якій був вилучений вантаж, повинен пред'явити органу, що реалізує вантаж, вимогу про внесення всіх належних залізниці платежів за цим вантажем і простежити за їх надходженням.

6. Кошти, одержані від реалізації вантажу під час перевезення, що надійшли на рахунок управління залізниці, яка реалізувала вантаж з відомою приналежністю, перераховуються на рахунок залізниці призначення, а в разі перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, якщо пунктом призначення є морський чи річковий порт, - на рахунок залізниці перевалки вантажу для сплати належної суми одержувачу, якому цей вантаж не був доставлений, або відправникові.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

7. Виявлені в домашніх речах грошові знаки здаються на спеціальні рахунки в уповноважених банках. Банк видає залізничній станції квитанцію про приймання грошових знаків, яку станція не пізніше наступного дня передає фінансово-економічній службі управління залізниці для зберігання.

Виявлені в домашніх речах цінні папери (облігації державних позик, акції, сертифікати тощо) блокуються в уповноважених банках у порядку, встановленому Національним банком України. Кошти, призначені для сплати доходу та погашення цих облігацій, використовуються відповідно до чинного законодавства.

8. Виявлені в домашніх речах дорогоцінні метали, каміння та перли, а також вироби з них передаються до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Міністерства фінансів України за реєстром із зазначенням у ньому найменування цінностей, їх кількості та маси. Один примірник реєстру залишається на станції (складі) реалізації.

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький