+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила користування вагонами і контейнерами

 

Про затвердження Правил користування вагонами і контейнерами

Наказ Міністерства транспорту України
від 25 лютого 1999 року N 113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 1999 р. за N 165/3458

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 року N 542,
від 28 травня 2002 року N 334,
від 7 липня 2003 року N 485,
від 31 січня 2004 року N 54,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

Додатково див. телеграму
Державної адміністрації залізничного транспорту України
від 3 березня 2006 року N ЦЗМ-14/105,
повідомлення Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
від 7 березня 2006 року

З метою визначення плати та порядку користування вантажними вагонами і контейнерами суб'єктами підприємницької діяльності відповідно до статті 119 Статуту залізниць України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила користування вагонами і контейнерами (додаються).

2. Головному управлінню тарифного та страхового регулювання (С. П. Щербина) разом з Головним управлінням правового забезпечення (Л. М Логінова) у встановленому порядку зареєструвати зазначені Правила в Міністерстві юстиції України.

3. Державній адміністрації залізничного транспорту (А. В. Слободян):

3.1. Довести ці Правила до відома працівників залізниць України, підприємств, організацій і установ, експедиторів і громадян, які користуються залізничним транспортом.

3.2. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць Правил, взяти їх до керівництва та забезпечити виконання.

3.3. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2 наказу Міністерства транспорту України "Про порядок тимчасової дії окремих нормативно-правових актів" від 08.05.98 за N 174, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.05.98 за N 346/2786.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра транспорту Л. М. Костюченка.

 

Міністр

І. П. Данькевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 25 лютого 1999 р. N 113

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 1999 р. за N 165/3458

 

ПРАВИЛА
користування вагонами і контейнерами
(ст. 119 - 126 Статуту залізниць України)

I. Загальні положення

1. Правила користування вагонами і контейнерами визначають порядок і умови користування вагонами і контейнерами:

- парку залізниць України;

- парку залізниць інших держав;

- які належать підприємствам, організаціям, портам, установам і громадянам, а також орендовані ними (за час затримки на коліях залізниць загального користування).

2. За користування вагонами і контейнерами вантажовідправники, вантажоодержувачі, власники під'їзних колій, порти, організації, установи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (далі - вантажовласники) вносять плату.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

II. Порядок користування вагонами і контейнерами

3. Облік часу користування вагонами і контейнерами та нарахування плати за користування ними провадиться на станції відправлення та призначення за "Відомістю плати за користування вагонами (контейнерами)" форми ГУ-46 (додаток 1), яка складається на підставі "Пам'яток про користування вагонами (контейнерами)" форми ГУ-45 (додаток 2), "Актів про затримку вагонів" форми ГУ-23а (додаток 3), "Актів загальної форми ГУ-23" (додаток 6).

4. Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) складаються на вагони, що подаються під навантаження та вивантаження, є документами обліку часу перебування вагонів у пунктах навантаження та вивантаження та на під'їзних коліях і містять розрахунки платежів за користування вагонами, за маневрову роботу та за подавання й забирання вагонів.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) мають підписуватися начальником станції і вантажовласника щоденно або в періоди пред'явлення їх станцією до розрахункового підрозділу, що встановлюються начальником залізниці.

У разі непогодження даних, зазначених у відомості, представник вантажовласника зобов'язаний підписати відомість із зауваженнями.

Відомість плати за користування вагонами (контейнерами) складається у трьох примірниках - два для залізниці і один для вантажовласника, окремо для вагонів і для контейнерів.

Час користування вагонами обчислюється з моменту їх передачі вантажовласникові до моменту їх фактичного прийняття від вантажовласника.

Час передання вагонів залізницею вантажовласнику, а також вантажовласником залізниці зазначається у Пам'ятці про користування вагонами, яка оформляється після закінчення приймально-здавальних операцій.

(абзац шостий пункту 4 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Пам'ятка підписується відповідальною особою станції і вантажовласника.

Про закінчення вантажних операцій і готовність вагонів до забирання локомотивом залізниці вантажовласник повинен повідомити станцію. Спосіб повідомлення встановлюється в договорі про експлуатацію під'їзної колії (договором про подавання та забирання вагонів).

У повідомленні робиться відмітка про час його передачі та прийняття, вказуються прізвища працівників вантажовласника і станції, які його передали та прийняли.

У всіх випадках повідомлення про подавання вагонів повинно передаватися станцією не пізніше ніж за дві години до їх подавання.

Вантажовласник повинен призначити для приймання і передачі повідомлень працівників; їхні прізвища та номери телефонів надаються начальнику станції.

Повідомлення про час подавання порожніх вагонів під навантаження не потребується, якщо вони використовуються для подвійних операцій.

Для запису повідомлень на станції ведеться "Книга повідомлень" (додаток 7).

Облік часу користування контейнерами здійснюється за Пам'ятками про користування контейнерами форми ГУ-45к (додаток 8).

(пункт 4 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцятий
уважати абзацами п'ятнадцятим - двадцять першим)

Термін користування вагонами, що подаються залізницею, обчислюється не раніше часу, зазначеного у повідомленні.

У разі подавання вагонів без повідомлення, початок часу користування ними обчислюється після закінчення передбачених Правилами користування вагонами і контейнерами двох годин.

У разі подавання вагонів із запізненням, після часу, зазначеного у повідомленні, час користування обчислюється з моменту фактичної подачі, якщо запізнення не перевищує двох годин.

У разі запізнення понад дві години вагони вважаються поданими без повідомлення.

Про зарахування для подвійних операцій (розвантаження одержувачем та наступне навантаження вагона цим же одержувачем) у графі 14 "Примітки" Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) робиться відмітка "Подвійна операція".

(абзац дев'ятнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

абзац двадцятий пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

На станціях та під'їзних коліях із значним обсягом вантажної роботи облік часу користування вагонами та нарахування плати за користування ними повинен провадитися з використанням персональних електронних обчислювальних машин за спеціально розробленою програмою.

III. Порядок визначення плати за користування вагонами і контейнерами

5. Плата за користування нараховується за кожний вагон і контейнер після прийняття його залізницею від вантажовласника. У разі неповернення залізниці вантажовласником вагона (контейнера) протягом 15 діб після прийняття їх вантажовласником плата за користування за ці 15 діб, а потім за кожні 5 діб стягується, не очікуючи повернення вагона (контейнера).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

6. Час користування обчислюється окремо для кожного вагона і контейнера за його номером. Номерному обліку часу користування підлягають усі вагони і контейнери, подані під вантажні операції на місцях загального користування, а на місцях незагального користування - вагони і контейнери парку залізниць України й інших держав, передані на під'їзні колії або орендовані ділянки колій.

Усі завантажені вагони, а також порожні вагони, які належать підприємствам, організаціям, портам, установам і громадянам, та орендовані ними, що знаходяться на станціях і на підходах до них в очікуванні подавання під вантажні операції з причин, які залежать від вантажовласника, є такими, що перебувають у користуванні вантажовласника.

7. Час користування вагонами на залізничних під'їзних коліях, що обслуговуються локомотивами власників колій, обчислюється з моменту їх передавання на передавальних коліях.

8. У разі затримки вагонів на станції з причин, які залежать від вантажовласника, складається акт загальної форми, який підписується представниками станції і вантажовласника. В акті вказується час (у годинах та хвилинах) початку та закінчення затримки вагонів і їх номери.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12.09.2005 р. N 540)

9. Про затримку вагонів і контейнерів з вини вантажовласника на підходах до станції призначення залізниця видає наказ (додаток 4).

10. Облік затриманих на підходах вагонів здійснюється станцією, на якій вони простоюють, на підставі акта про затримку вагонів, що складається станцією.

Усі дані, вказані в цьому акті, передаються станцією у "Повідомленні про затримку вагонів" (додаток 5) до інформаційно-обчислювального центру залізниці та на станцію призначення.

Акт про затримку вагонів складається у трьох екземплярах - один залишається на станції затримки і два додаються до перевізних документів.

Станція призначення інформує вантажовласника про затримку вагонів з його вини, передаючи йому копію Повідомлення про затримку вагонів не пізніше двох годин після його отримання (телефонограмою, телеграфом, поштовим зв'язком, через посильних, факсом або іншим способом, установленим начальником станції за погодженням з вантажовласником).

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

11. Не прийняті залізницею від вантажовласника вагони (неочищені, неправильно навантажені або неправильно запломбовані та з іншими комерційними та технічними несправностями, що виникли з вини вантажовласника) залишаються в користуванні вантажовласника до усунення недоліків.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

12. Загальний час, за який вноситься вантажовласником плата залізниці за користування вагонами, включає час затримки вагонів з його вини та час перебування їх у безпосередньому розпорядженні вантажовласника.

Час до 30 хвилин не враховується, час 30 хвилин і більше враховується як повна година.

(абзац другий пункту 12 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. N 542)

Причини, які є підставою для нарахування плати за користування вагонами в разі затримки їх на підходах до припортових станцій призначення, зазначаються в актах про затримку вагонів.

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

13. Плата за користування стягується з вантажовласника також у разі затримки вагонів (контейнерів) під час перевезення в усіх випадках, крім тих, які залежать від залізниці.

(пункт 13 в редакції наказу Міністерства
транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

14. Розмір плати за користування вагонами в залежності від часу користування встановлюється згідно з чинним законодавством.

Плата за користування вагонами, які є власністю інших держав, відшкодовується залізниці вантажовласниками за ставками, затвердженими Радою залізничного транспорту держав - учасниць СНД та іншими міжнародними угодами. Час користування вагонами, за який відшкодовується плата, визначається для кожного вагона за відомостями плати за користування вагонами та актами про затримку вагонів.

Ставки плати за користування контейнерами залізниць України та інших держав (крім власних) встановлені наказом Міністерства транспорту України від 02.02.99 N 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.02.99 за N 103/3396.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 07.07.2003 р. N 485,
в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

15. За час перебування на під'їзних коліях та інших місцях незагального користування вагонів, що належать підприємствам чи орендовані ними, плата не вноситься. Якщо такі вагони затримані на станції призначення чи на підходах до неї або на станції відправлення з причин, що залежать від вантажовласника, то плата за користування сплачується в розмірі 50 відсотків.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

16. Вантажовласник звільняється від плати за користування вагонами і контейнерами:

а) якщо затримка вагонів або контейнерів виникла через стихійне лихо, що спричинило припинення руху на залізничних під'їзних коліях, а також через стихійне лихо або аварію на підприємстві, внаслідок яких згідно з чинними положеннями заборонено виконувати вантажні роботи;

б) у разі подання локомотивом залізниці вагонів і контейнерів на фронти навантаження (вивантаження) у кількості, що перевищує їх максимальну переробну спроможність. Вказана максимальна переробна спроможність визначається за договором між залізницею і вантажовласником;

(підпункт "б" пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

в) у разі затримки прийняття залізницею вагонів, які пред'явлено їй до здачі, з причин, що залежать від залізниці. Час такої затримки зазначається у графі "Примітки" Пам'ятки користування вагонами (контейнерами), цей час виключається із загального часу користування вагонами (контейнерами).

(абзац перший підпункту "в" пункту 16 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. N 334,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Причина звільнення від плати за користування вагонами і контейнерами зазначається у графі "Примітки" відомості плати за користування вагонами (контейнерами).

17. Унесення плати за користування вагонами і контейнерами здійснюється в порядку, установленому Правилами розрахунків за перевезення вантажів, затвердженими наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 864/5085.

(пункт 17 в редакції наказу Міністерства
транспорту України від 28.05.2002 р. N 334)

18. Відповідальність залізниць за своєчасне подавання вагонів і контейнерів визначається у відповідності із Статутом залізниць України.

 

 

Додаток 1
до пункту 3 Правил користування
вагонами і контейнерами

Станція ___________________ залізниці

Код платника ______________

Форма ГУ-46
(складається у трьох екземплярах -
по одному для ТехПД, станції і
вантажовласника)

 

Відомість плати за користування вагонами (контейнерами)
N __________

Вантажовласник _________________________________________________________

(найменування за договором)

Відстань подавання в обидва кінці _________ км, локомотивом __________________

(залізниці, під'їзної колії)

NN
вагонів

Найме-
нування
вантажу

Число, місяць, години, хвилини

Час користування

Власник,
орендар

Час ма-
неврової
роботи
(годин,
хвилин)

Сплачено зборів

N пам'ятки
про користу-
вання
вагонами

Примітки
(причина
звільнення
від плати)

подаван-
ня
вагонів

повідом-
лення про
готовність
вагонів

забирання
вагонів

загальний

у т. ч.
за актами
затримки

за
подавання,
забирання

за
користування
вагонами

за
маневро-
ву роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього нараховано ______________ грн.

Квитанція різних зборів N ____________

Підпис начальника станції____________

Підпис вантажовласника_____________

 

 

 

Додаток 2
до пункту 3 Правил користування
вагонами і контейнерами

Станція __________________
_________________________ залізниці

Форма ГУ-45
(складається в одному екземплярі
тільки для станції)

 

Пам'ятка N_________
про користування вагонами

на подавання вагонів
під навантаження (вивантаження)

Вантажовласник_________________________________________________________

____________________________________________________

(найменування)

Місце подавання _________________________________________________________


NN
вагонів

Число, місяць, години, хвилини

Власник,
орендар

Час
маневрової
роботи (годин,
хвилин)

Примітки

подавання
вагонів

закінчення
навантаження
або
розвантаження

забирання
вагонів

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагони прийняв ____________________________________________

(прізвище)

Вагони здав ________________________________________________

(прізвище)

Здав прийомоздавач __________________________ залізниці

Прийняв прийомоздавач ______________________ залізниці

Пам'ятку проведено за відомістю плати за користування вагонами N _____________.

 

Працівник станції _________________________________________

(підпис)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Додаток 3
до пункту 3 Правил користування
вагонами і контейнерами

Форма ГУ-23а
(складається у трьох екземплярах -
по одному для станцій затримки,
призначення і вантажовласника)

 

Акт про затримку вагонів

Станція ________________________________________________________ залізниці

(штемпель станції затримки вагонів)

"____" ________________ р.

Акт складено про затримку вагонів через неприйняття їх вантажовласником з причини: ___________________________________________________________________________

Станція відправлення _____________________________________________ залізниці

Станція призначення _____________________________________________ залізниці

Прибули поїздом N _______ ________________________ о ______ годині _______ хвилин

(дата)

Відправлені поїздом N ______ ______________________ о ______ годині ________ хвилин

(дата)

Вагони NN______________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________________________________

Відправки NN ___________________________________________________________

Найменування вантажу ____________________________________________________

Вантажовласник _________________________________________________________

________________________________________________________________________

N наказу про затримку поїзда ________, його дата ________, прізвище та посада керівника, який підписав наказ _________________________________________________________________

Поїзд відправлено ___________________________________ о ______ годині ______ хвилин.

(дата)

 

Підписи розбірливо:

Черговий по станції _________________

 

Оператор станції ____________________

 

 

Додаток 4
до пункту 9 Правил
користування вагонами і
контейнерами

 

НАКАЗ N__________

"____" _______________ р. ________ година ______ хвилин

ДС ______________________________________________________ залізниці

(найменування станції)

У зв'язку з неприйняттям вагонів вантажовласником __________________________
________________________________________________

(найменування вантажовласника)

вагони NN______________________________________________________________

________________________________________________

з вантажами_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

що перевозяться у поїзді N ______, затримайте через неможливість приймання їх станцією призначення _______________________________________ залізниці.

 

Прізвище керівника
підрозділу залізниці _________________

 

 

 

Додаток 5
до пункту 10 Правил
користування вагонами і
контейнерами

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про затримку вагонів

Із _______________________________________ залізниці

(найменування станції затримки вагонів)

ДС ______________________________________ залізниці

(найменування станції призначення вагонів)

Згідно з наказом

___________________________________________________________

(найменування підрозділу залізниці)

N __________ від ____________________ р.

на станції __________________________________ залізниці

вагони NN_______________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

з вантажами_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________,

що перевозяться в поїзді N _________, індекс ________, затримано через неможливість приймання їх вантажовласником і відсутність технічної можливості накопичення вагонів на станції призначення.

Складено акт про затримку вагонів форми ГУ-23а від __________________ р.

Повідомте вантажовласника _______________________________________________

________________________________________________________________________

(найменування вантажовласника)

ДС ___________

(прізвище)

 

Додаток 6

Форма ГУ-23

 

АКТ ЗАГАЛЬНОЇ ФОРМИ*

Станція _______________________________________ залізниці

Поїзд N**_______ на перегоні ____________________________________________

"________" _____________________________19______ г.

Цей акт складений у присутності таких осіб:

________________________________________________________________________

(прізвище, посада)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Станція відправлення ____________________________________ залізниці

Станція призначення _____________________________________ залізниці

Накладна N _______________ від "___" ___________19____ р.

Вагон, контейнер N ______________ Найменування вантажу ___________

________________________________________________

Опис обставин, що викликали складання акта:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підписи:***

________________________________________________

* За цією формою акти складаються, якщо немає потреби складати комерційний акт або акт іншої спеціальної форми.

** Заповнюється при складанні акта в поїзді

*** Акт підписують особи, які беруть участь у засвідченні обставин, що стали підставою для складання акта, але не менше ніж дві особи.

 

 

Додаток 7

Міністерство транспорту України

Форма ГУ-2

станція _______________________
______________________ залізниці

 

 

 

 

КНИГА
повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження

 

 

 

 

Почата ______________ 19______ р.

Закінчена ____________ 19______ р.

 

 

Примітка. При повідомленні вантажоодержувача або вантажовідправника йому має бути також повідомлено: рід вагона, що подається, і його вісність. Ці відомості є в номері вагона (гр. 3).

 

NN
з/п

Назва
вантажовід-
правника (ванта-
жоодержувача)

NN
вагона
(контей-
нера)

Назва вантажу

Планований
час
подавання
вагонів під
навантаження
або вивантаження

Час
подачі
повідомлення

Хто прийняв
повідомлення
(прізвище,
посада)

Примітка

1

2

3

4

5

б

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
до пункту 4 Правил користування вагонами і контейнерами

 

Контейнер придатний
для перевезення
вантажу __________________
(найменування)
Вантажовідправник
_________________________
(підпис, прізвище)

Пам'ятка N ________
про користування контейнерами

на надання контейнерів під навантаження (вивантаження)

Вантажовласник _______________________________________________________________________
(найменування)
Місце подавання ______________________________________________________________________

 

N контейнерів

Число, місяць, години, хвилини

Час користування контейнером,
год.

Примітка

Повідомлення про прибуття контейнера

Постановка контейнера на автомобіль

Повернення контейнера на контейнерний майданчик

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контейнери прийняв ___________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Контейнери здав _______________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Здав прийомоздавальник залізниці ________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Прийняв прийомоздавальник залізниці ____________________________________________________
(підпис, прізвище)

Пам'ятку проведено за відомістю плати за користування вагонами (контейнерами) N ____________

Працівник станції ________________________________
(підпис)

 

(Правила доповнено додатком 8 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

____________